Currículum vitae

El currículum resumeix esquemàticament la trajectòria professional i formativa d'una persona, redactada de forma que es posa de manifest la idoneïtat del candidat/a per ocupar un lloc de treball determinat.

L'objectiu principal del currículum és obtenir una entrevista de feina.

Per tant, ha d'atraure l'atenció -entre molts altres currículums d'altres candidats/es- i suscitar d'interès de qui el llegeix, despertar el desig de conèixer-nos per part de l'empresa. Aquest és el motiu pel qual és imprescindible adaptar el currículum per a cadascuna de les ofertes de feina.

És altament recomanable acompanyar-lo amb una carta de presentació, la qual estableix un contacte més directe i personal amb els/les representants de l'empresa.

Com s'estructura un currículum?

El CV ha de ser breu (de dos folis com a màxim), positiu i fàcil de llegir, i ha d'incloure dades de caire personal, formatiu i professional estructurades de forma clara i concisa en grans blocs d'informació organitzats de manera lògica (amb títols i subtítols).

A més a més, es pot afegir, opcionalment, una fotografia recent de bona qualitat.

Un cop redactat el CV a ordinador, és recomanable que el llegeixin diverses persones per tal de detectar les possibles faltes d'ortografia, per verificar que és comprensible i fluid, i per comprovar que el seu to és adequat a l'oferta.

Un currículum clàssic consta habitualment d'uns blocs o apartats fixos i d'altres optatius:

BLOCS FIXOS

 • Dades personals
 • Fent èmfasi en el nom i cognoms, telèfon per ser localitzat de forma permanent i adreça electrònica (amb un nom seriós).
 • Les dades com el NIF, lloc i data de naixement i estat civil no són estrictament necessàries. En el cas de persones estrangeres pot ser positiu indicar el NIE o que es disposa de permís de treball en vigor.
 • Si tens un blog, un web, un videocurrículum o qualsevol eina 2.0 que doni suport a la informació del currículum escrit, ho pots indicar en aquest apartat.
 • Formació
 • Hem de diferenciar dos apartats: formació reglada (ESO, formació professional, estudis universitaris) i formació complementària (cursos especialitzats, seminaris, jornades...).
 • Les dades que han de constar són la data d'obtenció de la titulació, nom del títol, centre i en el cas de la formació complementària, hores de durada.
 • No és recomanable afegir els estudis que no s'han finalitzat ja que pot donar una imatge negativa.
 • Experiència professional
 • De cadascuna de les diferents experiències s'ha de destacar especialment el lloc ocupat i contenir també el nom de l'organització o empresa, la data d'inici i acabament i les funcions desenvolupades més importants.
 • Si es gaudeix ja d'una àmplia experiència, es tracta de fer una selecció de les feines realitzades fins a dia d'avui. No és tan la quantitat sinó la qualitat de cadascuna d'elles. Una opció seria afegir els treballs que estiguin relacionats amb el tipus de feina que es busca amb aquest CV.
 • Idiomes
 • Destacant el grau de domini (oral i escrit), títols obtinguts i estades a l'estranger significatives.
 • Informàtica
 • Destacant els coneixements i grau de domini en els diferents sistemes operatius, programes informàtics i aplicacions web.

BLOCS OPTATIUS

 • Objectiu professional
 • Afirmació concreta i concisa sobre quin tipus de feina es vol desenvolupar i serveix per facilitar als seleccionadors/res la preselecció mitjançant el coneixement dels nostres interessos.
 • S'ha de valorar la conveniència o no segons la candidatura: pot ser positiu si et presentes a llocs de treball molt específics o limitar-te a un tipus de feina concret i no permetre la possibilitat d'optar a altres vacants. Per aquest motiu val la pena fer-se diversos currículums en funció de l’objectiu que es persegueix.
 • Competències clau
 • Característiques personals que diferencien a les persones amb resultats superiors en el seu lloc de treball i es demostren a través de conductes observables i avaluables.
 • Es mostren en el currículum associades a les tasques que t'han permès posar-les en pràctica, desenvolupar-les i millorar-les.
 • Referències (només si es demana explícitament)
 • Organitzacions i associacions de pertinença
 • Es relacionen si creus que resulten d'interès pel lloc que cal cobrir (per exemple, si ets membre d'un esplai i optes a una feina on tractaràs amb gent jove).
 • No es recomana citar l'afiliació política, religiosa o sindical.
 • Aficions
 • Se citen aquelles que poden reforçar el perfil al qual et presentes (per exemple, si t'agrada la pintura i et presentes a un feina on es valora la creativitat) o estan relacionades directament amb el lloc que cal cobrir.
 • Publicacions, beques, distincions o premis
 • Si es poden relacionar amb el perfil professional al qual ens presentem o es poden extreure un conjunt d'habilitats o aptituds útils pel lloc que cal cobrir (p. ex. si has guanyat premis de pintura i el lloc al qual optes valora la creativitat).
 • Assoliment
 • Nombrar en dades quantitatives i qualitatives aquells assoliments aconseguits a la feina relacionats amb el lloc de treball al qual et presentes.

CV adaptats a les noves tecnologies

Vídeocurriculum i blogs professionals

El Videocurriculum és l'enregistrament en vídeo del teu currículum, amb tu com a protagonista. És un recurs per millorar el teu procés de recerca de feina incorporant noves variables com la imatge, la veu i la forma de comunicar, que pots penjar a portals especialitzats en ocupació.

El blog professional també és una excel·lent eina de networking que crida l'atenció del personal de selecció de les empreses i et permet donar-te a conèixer amb molta més profunditat que amb el CV. A Internet pots trobar moltes pàgines web on fer un blog de manera totalment gratuïta.