Ajuts i recursos a l’habitatge

A través  de les Oficines de l’Habitatge, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania un seguit de recursos per facilitar l’accés a un habitatge digne i assequible, així com també prestacions i subvencions que ajuden a accedir i mantenir l’habitatge, particularment de lloguer. Alguns d’aquests recursos són propis i d’altres, derivats de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Les Oficines de l’Habitatge t’ofereixen:

A banda, tingues en compte que Joves de Barcelona t’oferim un servei especialitzat en habitatge, adreçat a persones de 18 a 35 anys. Tot i que el servei no gestiona els ajuts ni els recursos d’habitatge, entre d’altres, t’ofereix:

 • Assessorament en relació a quins ajuts i recursos tens al teu abast i com sol·licitar-los.
   
 • Informació sobre els teus drets a l’habitatge. Per exemple, et mostrar com negociar amb la persona propietària del teu habitatge per evitar veure't perjudicat/ada, o com identificar clàusules abusives al teu contracte...
   
 • Orientació en la recerca d'habitació o habitatge dins de les teves possibilitats econòmiques.

Ajuts a l’habitatge

AJUTS AL LLOGUER: ORDINARIS  

Destinats a ajudar-nos a pagar la renda del nostre habitatge habitual quan, malgrat estiguem al corrent del pagament, tenim dificultats per pagar-la al haver de destinar una part important dels nostre ingressos al seu manteniment.

Actualment, els ajuts ordinaris són els següents:  
 

— SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A JOVES

[Convocatòria oberta de l’11 de març (a les 9h) al 12 d'abril de 2024 (a les 15h), ambdós inclosos]

 • Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions per a persones joves que tinguin  35 anys o menys a data 26 de febrer de 2024 i amb ingressos anuals iguals o inferiors a 24.301,57€ (3,05  vegades l’Indicador de Renda de Suficiència - IRSC).
   
 • Altres requisits per accedir a la subvenció són:

  - Tenir la residència legal a Catalunya.
  - Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/ada.
  - No pagar un lloguer superior a l’establert per la normativa:
  * A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental), el llindar màxim del lloguer per poder accedir a la convocatòria és de 950€ en el cas de pisos i 450€ en el cas d’habitacions.
  * En cas de famílies nombroses i monoparentals, i per a Unitats de convivència amb algun membre amb grau de discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim del lloguer de l’habitatge a la ciutat de Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, serà de 1.100€ al mes.
  - Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  - Estar al corrent del pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
  - Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
   

 • L’import de la subvenció, condicionat a la dotació pressupostària:

  - Serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual, quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos ponderats.
  - Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer anual, quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.
  - Serà del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3.000€ anuals per habitatge, i un mínim de 240€ anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

  En cas que demanem la subvenció per al pagament del lloguer respecte d’un contracte signat entre l’1 de gener i el 5 d'abril de 2023, l’ajut consistirà en una quantia mensual de, com a màxim, 250€ i, com a mínim, 20€ a partir del mes següent al d’inici de contracte i fins al desembre del 2024.

  Si hi ha més d'un beneficiari d'aquestes subvencions en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de cessió.
   

 • Els ingressos s’han de justificar amb la darrera declaració de renda presentada (Exercici 2022) o, en cas de no haver fet la declaració de la renda, amb un Certificat d’imputacions de rendes de l’any 2022 que es pot aconseguir aquí.

  - Excepcionalment, si la vida laboral ha començat a l’exercici 2023, es tindran en compte ingressos del 2023. Aquests es justificaran amb la següent documentació: vida laboral, Certificat d’imputacions de l’exercici 2023 i Certificat de retencions i ingressos de l’exercici 2023, que ens ha de facilitar l’empresa o empreses ocupadores.
  - En el supòsit de joves nouvinguts, retornats o exiliats es tindran en compte els ingressos obtinguts a l'estranger sempre que estiguin suficientment acreditats i degudament traduïts. 
   

 • Per al còmput d’ingressos es tindran en compte les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la Unitat de convivència. 

  - Has de tenir en compte que, en contractes on hi hagi un titular únic, si es demana la subvenció es valoraran els ingressos de totes les persones empadronades a l’habitatge. En canvi, si al contracte existeix més d’un titular, tant si sol·licita l’ajut una sola persona com si el sol·liciten més d’una, es consideraran els ingressos individuals de cada sol·licitant.
  - En qualsevol cas, quan se sol·liciti la subvenció pel lloguer o cessió d’ús d’una habitació, sempre es valoraran el ingressos individuals del sol·licitant. Els ingressos que es computaran amb la declaració de renda 2022, són la quantitat que resulti de de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420. En cas que no s’hagi fet declaració de renda i l’acreditació d’ingressos sigui mitjançant certificat d’imputacions, els ingressos que es computen amb el certificat d’imputacions els ingressos són el que es determinin al certificat.  
   

 • No es pot sol·licitar la subvenció:

  - Si el sol·licitant o membre de la UC (Unitat de convivència = persones empadronades a l’habitatge) tenen un pis en propietat, llevat que no sigui accessible, no es pugui utilitzar o s'ha heredat conjuntament amb més persones.
  - Si el sol·licitant o un membre de la UC, té una base imposable a la declaració que superi els 500€.
  - Si el sol·licitant o un membre de la UC té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.
  - Si el sol·licitant o un membre de la UC  és soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.
  - Si l’habitatge està gestionat o administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
   

 • En el termini de la convocatòria, la sol·licitud es podrà presentar telemàticament a través d'aquest enllaç o, presencialment, a través de les Oficines de l’Habitatge, les Borses d’Habitatge i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
   
 • Per tal que estiguis preparat/ada quan s’obri la convocatòria, et recomanem:
  - Que facis servir la via telemàtica per sol·licitar l’ajuda.
  - Que tinguis habilitat un certificat digital o l’idCAT MÒBIL.
  - Que digitalitzis en format .PDF els documents requerits. Alerta que no pesin massa! 
  - Entre altres documents, has de tenir preparada la següent documentació bàsica:
  · Formulari de sol·licitud.
  · Full de dades bancàries (document SEPA, o certificat de titularitat bancària).
  · DNI, NIF o NIE de tota Unitat de convivència.
  · Certificat de convivència.
  · Contracte de lloguer o habitació.
  · Rebuts de lloguer pagats fins la data de presentació de la sol·licitud
  · Declaració de la renda o Certificat d’imputacions de l’any 2022. En cas d'haver començat a treballar l'any 2023, la teva vida laboral i el Certificat de retencions i ingressos de l’exercici 2023.
   
 • Resolució de les sol·licituds. Les sol·licituds que arribin des de l’inici de la convocatòria fins al seu tancament, es concediran utilitzant el criteri de concurrència competitiva. És a dir, es valoraran tota les sol·licituds i es concediran per ordre de puntuació, segons els barems establerts en les bases i fins que la partida pressupostària quedi exhaurida.

  - La notificació de la resolució és electrònica i es publica al web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya
  - És important que estigueu atents/es a aquesta pàgina, doncs és on es crearà un apartat específic amb les resolucions i la data de la seva publicació. En tot moment, podeu preguntar per l’estat del vostre expedient a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.
  - L’Agència de l'Habitatge de Catalunya té sis mesos, a partir del dia següent al de la data de presentació de sol·licituds, per resoldre i notificar als i les sol·licitants. Si en sis mesos no hi ha resolució, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada. La denegació és recorrible en el termini d’un mes des del dia següent a la notificació. 
   

 • Alerta! Has de tenir en compte que, si  has rebut la subvenció per un import de 1.000€ o més, tindràs l’obligació de fer la declaració de l’exercici corresponent i declarar la quantitat concedida.
   
 • A Joves de Barcelona trobaràs més informació, si tens dubtes per resoldre sobre la teva sol·licitud d’ajut al lloguer, escriu-nos per WhatsApp o vine a veure’ns.

— PRESTACIONS MUNICIPALS DERIVADES DE LA MEDIACIÓ 
[Convocatòria tancada]

 • Aquest ajut municipal al lloguer és una prestació econòmica destinada a les persones arrendatàries d’habitatge habitual amb dificultats econòmiques per fer front a les quotes de lloguer.

 • Aquesta es destina a persones que formalitzin un contracte de lloguer un cop finalitzada l’estada a habitatges de la Xarxa d’Habitatges per la Inclusió Social o un recurs residencial per a dones víctimes de la violència masclista. 

 • També en poden ser beneficiàries persones que han viscut un procés de mediació del Servei de mediació de les Oficines d’Habitatge de Barcelona, per tal d'aconseguir una rebaixa del lloguer o mantener l’habitatge després d’una notificació de finalització de contracte; així com les persones  que han aconseguit un ajut temporal garantit i/o de Serveis socials de l’Àrea de Drets de Suport a l’accés a l’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.
   
 • La prestació consisteix en una quota mensual equivalent a la diferència entre allò que s’hauria de pagar de lloguer (és a dir, el 30% dels ingressos) i el que realment es paga per contracte, amb un mínim 20 € mensuals.
   
 • Més informació al web d’Habitatge de Barcelona.

AJUTS AL LLOGUER: ESPECIALS

A més dels ajuts ordinaris, existeixen els ajuts especials que afronten situacions d’emergència a l’habitatge

A banda d’atendre situacions d’emergència de persones llogateres, aquests ajuts també contemplen el risc de pèrdua de l’habitatge de compra per impagament de la hipoteca i processos de desnonament per execució hipotecària. 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Des de les Oficines de l’Habitatge es tramiten els ajuts a la rehabilitació, sotmesos a convocatòria, que subvencionen diferents actuacions realitzades en edificis i interiors d’habitatge que suposin la millora de les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i l’eficiència energètica.