Informació laboral per a persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat tenen dret a desenvolupar plenament els seus projectes de vida laboral, a gaudir d'oportunitats en el mercat de treball i a rebre la formació ocupacional que els calgui.

És important que les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual o amb diagnòstic de trastorn mental, disposin del Certificat de reconeixement de grau de la discapacitat per poder accedir a determinats serveis o programes específics.

Un equip de valoració que analitza cada cas atorga aquest document a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per sol·licitar-lo cal adreçar-se a un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD), de la Generalitat de Catalunya.

Els CAD presten serveis d'informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen. Estan distribuïts arreu del territori i cadascú d'aquest centres té assignat un àmbit d'influència determinat. 

Entitats i serveis que donen suport a persones amb discapacitat

Equip d'Assessorament Laboral de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona

L'Equip d'Assessorament Laboral (EAL) promou la inclusió de les persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari, les informa i assessora sobre temes de feina, fomenta la seva formació ocupacional, les acompanya durant el procés d'inclusió laboral elaborant itineraris i programes individuals adequats a cada cas i manté contacte amb altres agents implicats: entitats, institucions i empreses.

Poden utilitzar aquest servei gratuït les persones que tinguin legalment reconegut un grau de discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual o per trastorn de salut mental igual o superior al 33%, que visquin a la ciutat de Barcelona, vulguin incorporar-se al mercat ordinari de treball i tinguin permís de treball.

També donen assessorament i acompanyament a  les empreses que volen contractar treballadors i treballadores amb discapacitat.

Equips de Valoració i Orientació (EVO)

L'EVO és un servei adreçat a potenciar i conservar les capacitats laborals dels usuaris per tal que estiguin en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin.

Per utilitzar el servei de l'EVO, és necessari estar derivat des d'un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD).

En cas que les necessitats individuals de l'usuari ho requereixin, es considerarà la conveniència o no d'assistir a un Centre Especial de Treball o a un Centre Ocupacional com a alternativa al mercat ordinari de treball:

  • Centres especials de Treball: empreses que compten en la seva plantilla amb un mínim del 70% de treballadors amb discapacitat, l'objectiu principal de les quals és fer un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat.
  • Centres Ocupacionals: l'alternativa a la integració laboral d'aquelles persones que no puguin incorporar-se al mercat de treball ordinari ni a un CET perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat productiva.

Les persones que no són contractades en cap d'aquests centres poden dirigir-se a un Servei de Suport a la Integració Laboral format per equips multi-professionals (psicopedagogs, treballadors socials, monitors de suport) que tenen per objectiu afavorir l'adaptació a l'entorn laboral de les persones amb discapacitat.

Pàgines web d'interès

  • Programa Làbora de Barcelona Activa, per al foment de l’ocupació i l'apropament de les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral
  • Diari de la Discapacitat. El primer digital de notícies sobre diversitat funcional a Catalunya
  • Merc@dis. Mercat de treball per a persones amb discapacitat
  • Discapnet. El portal per a persones amb discapacitat
  • IO-Disgital. Comunitat virtual per a la promoció de la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat
  • Portalento. Portal d’ocupació per a les persones amb discapacitat creat per la fundació ONCE
  • Ecom.cat. Web del moviment associatiu ECOM integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física