El Decidim s'està consolidant com un estàndard digital per a la participació ciutadana

15/10/2021 - 15:22

Decidim. Carolina Romero és la presidenta de l’Associació Decidim. Ella ens explica la diferència entre la plataforma Decidim, l’Associació Decidim i el DecidimBCN. Traurem l'entrellat de la funció i servei de cada organisme.

Parlem amb Carolina Romero, presidenta de l’Associació Decidim.

Comencem pel principi. Què és primer, la plataforma Decidim o l’Associació Decidim? 

El 2017 neix el Decidim.org -plataforma digital de participació ciutadana feta amb tecnologia lliure i segura i amb garanties democràtiques- i la comunitat que acompanya el projecte en totes les decisions. Des del principi es va voler una governança democràtica a tots els nivells, però mica en mica també es veié la necessitat d’organitzar-se de manera més formal i a través d’una forma jurídica pròpia. Vam estudiar diferents models organitzatius d’altres projectes de programari lliure per consolidar-nos i finalment vam pensar que el millor model era una associació sense ànim de lucre. La decisió d’una entitat jurídica pròpia ens genera autonomia respecte a l’Ajuntament de Barcelona, que és qui va impulsar el projecte i continua sent un dels principals impulsors. Al febrer del 2019 es va constituir l’Associació Decidim.

Quins són els objectius de l’Associació Decidim?

Principalment preservar i fomentar el contracte social, que és com anomenem al nostre Codi de Garanties Democràtiques i Col·laboració Democràtica. Tots els membres de la comunitat han de adherir-se al Contracte Social.

Alhora, l’Associació té també la missió d’assegurar l’estabilitat i la bona qualitat del codi informàtic i tenir cura de la comunitat del projecte.

Quin era l’impuls de l’Ajuntament en el Decidim del principi i quin és l’impuls actual?

Al 2016, el Decidim només era una plataforma de la ciutat de Barcelona. Però al 2017 es va reescriure completament el codi de la plataforma i aquesta reescritura va possibilitar que esdevingués una plataforma genèrica de participació per a qualsevol organització.

A l’inici el projecte comptava únicament amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona. Però en el moment en que es forma l’Associació (2019) i la plataforma l’usen altres entitats com les Diputacions, la Generalitat o el Consorci Localret, en aquest moment es comença a pensar en una governança distribuïda del projecte: si fins ara qui gestionava íntegrament el manteniment del codi era l’Ajuntament, en el moment en que neix l’Associació es signa un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Decidim i LocalRet per repartir aquesta governança i representar els diferents interessos: l’Ajuntament com a principal promotor del projecte; Localret representant els altres Ajuntaments de Catalunya i l’Associació personificant  la comunitat organitzada.

I si parlem d’ajuda pressupostària? Han canviat els números de 2016 a l’actualitat?

Han canviat els números enguany per primer cop, tot i que el projecte ha anat rebent aportacions d’altres institucions. Aquest 2021 s’ha signat un segon conveni en el qual s’estableix que l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya fan aportacions econòmiques (50.000 euros cada una) per dotar de recursos a l’Associació Decidim per construir el seu propi equip, impulsar el seu full de ruta i gestionar el repositori principal del codi font. Fins ara només era una associació nominal i ara disposa de fons, el que  possibilita que comenci a tenir activitat professional real.

Aquesta activitat professional ara mateix està centrada en la dinamització de la comunitat: hem contractat una persona que coordina i fa d’enllaç entre la comunitat i l’equip de producte, per prioritzar aquells desenvolupaments específics que més poden beneficiar al màxim d’organitzacions que utilitzen la plataforma.

Pots avançar-nos alguna millora?

Per exemple, s’està construïnt un instal·lador. Fins ara necessitaves una empresa o un programador que sapigués de Ruby on Rails. El fet de poder tenir en els propers mesos un instal·lador permetrà baixar costos i farà que moltes organitzacions petites que volen experimentar amb Decidim, ho puguin fer.

Aquesta activitat professional requereix d’ingressos. Més enllà de les contribucions públiques, l’Associació Decidim obté entrades privades?

Més enllà de les aportacions d’Ajuntament i Generalitat, ara mateix els únics ingressos propis dels que disposa l’Associació són les quotes de les persones sòcies. La idea de cara al 2022 es que l’Associació comenci a oferir serveis per generar altres vies d’ingrés.  És una fórmula que encara s’ha de concretar i debatre. Però, per exemple, una de les idees és oferir consultoria: la majoria d’institucions es posen en contacte amb nosaltres com a Associació i demanen informació. I moltes vegades demanen acompanyament en tot el procés de la part tècnica, d’instal·lació, i assessorament en desplegar processos de qualitat democràtica. Fins ara Decidim no oferien el servei, però recomanava empreses. I una idea a l’aire és oferir aquest servei d’assessorament en els processos.

La llicència per instal·lar Decidim és lliure?

Decidim és un projecte de programari lliure amb una llicència Affero GPL 3. La única obligació que estableix és que, si fas una millora en el codi, has de publicar la millora per compartir-la amb la resta de comunitat. Però l’Associació Decidim no cobra cap llicència ni cànon per la seva instal·lació i ús.

Parles de la comunitat Decidim, que debat i proposa millores a la plataforma. Com s’organitza? 

A través del MetaDecidim, que és un altra plataforma digital oberta a qualsevol persona o institució. A la comunitat hi trobem universitats, persones individuals, empreses de desenvolupament… El canal d’organització és bàsicament digital tot i que també s’han fet trobades presencials. En un primer moment aquesta comunitat era molt local, d’àmbit català, però al venir la pandèmia ja no es produeixen trobades presencials, només digitals i la comunitat s’ha expandit extramurs.

Qui hi ha darrera la comunitat Decidim?

El perfil majoritari són sobretot persones que treballen al voltant del projecte, com tècniques de participació que busquen incorporar millores a la plataforma, o treballadores de les  empreses que formen part de l’ecosistema del Decidim. Cal tenir clar que l’Associació Decidim avui per avui no ofereix serveis. Si un Ajuntament necessita d’algun servei associat a Decidim, com el servei d’instal·lació o assessorament en el disseny de processos participatius, els caldrà contractar alguna empresa que pugui fer la instal·lació, el manteniment, o l’assessorament. I aquestes empreses són part activa a la comunitat ja que normalment són les que aporten feedback i proposen nous desenvolupaments. I després tenim un tercer perfil que ara no està tan actiu a la comunitat però que volem rellançar: l’àmbit de recerca.

A nivell de números, ara mateix tenim registrades a MetaDecidim 5000 participants: són persones que en algun moment s’han creat un compte i han participat. Ara, actives, al voltant d’un centenar. I com a sòcies de l’Associació, 40 persones. Però cal remarcar que el Decidim ja s’està utilitzant a 30 països i el fan servir més de 350 organitzacions. És representatiu de l’extensió de la comunitat.

Hi ha biaix de gènere a la comunitat Decidim?

Definitivament! Tenim molts més homes participant. Al repositori on hi ha el codi de Decidim hi tenim 116 contribuidors actualment, dels quals només 12 són dones, el que representa un 10%. Al nostre favor, dir que estem una mica millor que la mitjana dins l’ecosistema open source, que oscil·la al voltant del 6%. Al tractar-se d’un projecte de software, patim una bretxa de gènere forta tal i com passa en altres comunitats tecnològiques. Per reduir l’escletxa hem posat en marxa un programa, el DecidimFemDev, per impulsar la presència de dones que participin de la construcció del codi.

I si parlem de procedències de la comunitat, en tant que comunitat creixent i global, la comunitat Decidim té un focus europeu majoritari tot i que ara comencem a arribar a d’altres països d’Amèrica Llatina i d’Àsia, com per exemple, el Japó. Però la nostra comunitat encara és molt eurocèntrica.

Quins són els reptes de futur de Decidim? 

Per una banda, consolidar el segon conveni signat amb la Generalitat i l’Ajuntament i que altres governs i institucions s’hi sumin. Seria una manera de fer retorn a una infraestructura comuna i lliure que es sosté en la seva comunitat d’usuaris. És un repte de sostenibilitat a mig i llarg termini.

L’altre repte és d’escala. El Decidim s’està convertint en un estàndard digital per a la participació, i hem d’habilitar els mecanismes per poder escalar de manera sostenible, consolidant l’associació i esdevenint  una comunitat cada cop més global.

Més informació