Primer la llar (Housing first)

Descripció: 

El projecte està basat en el model Housing first, que diferència del model d'escala (caracteritzat perquè la persona sense llar aconsegueix l'habitatge al final del seu procés de recuperació), defensa que perquè una persona sense llar millori primer necessita tenir un habitatge permanent. A partir d'aquest model, l'Ajuntament de Barcelona va decidir, el 2015, implementar el projecte pilot “Primer la llar”, que consisteix en 50 habitatges (en 2 lots de 25 habitatges cadascun) que s'ofereixen de manera permanent —i amb suport i seguiment socioeducatiu— a persones sense llar i en situació d'exclusió social severa. Els habitatges han de ser adequats perquè hi resideixi una sola persona i, excepcionalment, dues. Els habitatges seran en règim de lloguer o qualsevol altre tipus de títol de possessió i plena disposició que permeti al titular (entitat adjudicatària) el seu subarrendament a les persones usuàries.

Les persones sense llar seleccionades són totes majors de 18 anys i es caracteritzen per tenir una llarga trajectòria de vida al carrer, un estat de salut precari (malaltia mental o addiccions), autonomia funcional per a la vida diària i disposar d'ingressos econòmics (o capacitat de tenir-ne). Han d'acceptar la visita d'un professional un cop a la setmana com a mínim, contribuir al cost del lloguer (màxim un 20% del total), respectar la convivència veïnal i comunitària i acceptar ser avaluats per fer el seguiment del projecte.

El projecte pilot té una durada inicial de tres anys (2015-2018). A partir del 2018 el projecte passar a ser un servei més de la cartera de serveis per a persones sense llar de l'Ajuntament de Barcelona.

Problema al qual dona solució: 

La situació de persones sense llar en situació crònica amb problemàtica de salut mental i/o drogodependències, que viuen al carrer o que no s’acaben de vincular als recursos existents, que els utilitzen de manera puntual.

Objectius: 

L’objectiu general és oferir a les persones sense sostre, amb necessitats socials severes, un habitatge estable des del qual poder iniciar el procés de recuperació, apoderament i autonomia personal.

Els seus objectius específics són els següents:

 1. Oferir un habitatge en règim de tinença i ús individual, que s’ocupa en solitari.
 2. Oferir suport socioeducatiu i in­strumental per iniciar un procés de recuperació, reinserció i adquisició de plena autonomia personal.
 3. Procurar la vinculació de les per­sones amb els serveis de la xarxa pública de la ciutat.
 4. Aconseguir una autonomia per­sonal, funcional i econòmica, que permeti la vida independent sense suports professionals específics.
Accions principals: 
 • Detecció de les persones beneficiàries i presentació de les característiques generals i objectius del projecte.
 • Accés a l’habitatge per part de les persones beneficiàries, establiment de les característiques de tinença i condicions de seguiment.
 • Suport al procés de les persones beneficiàries: atenció sociosanitària, orientació laboral, formativa i legal.
 • Sortida del procés de les persones beneficiàries. Prestacions dels sistemes necessaris i règim de tinença de l'habitatge.
 • Avaluació de l’efectivitat (i implementació) del model “Primer la llar” respecte al model tradicional de Barcelona.
 • Anàlisi sobre l'impacte del programa en els participants a través del mètode biogràfic i anàlisi sobre la intervenció dels professionals (a través del mètode investigació-acció, per facilitar la transformació pràctica dels equips professionals).
Actors claus: 
 • Equip Social, integrat per educadors socials, treballadors socials, integradors socials i peer (un professional més que ha estat format i capacitat i que en el seu currículum de trajectòria vital ha passat per una situació de sensellarisme).
 • Equip de salut mental integrat a l'ESMESS (Equip de Salut Mental per a Persones Sense Sostre - Equip de Salut Mental per a Persones Sense Llar), format per psiquiatres, infermers i PSI (Projecte de seguiment individualitzat, a través d'especialistes en salut mental).
Calendari: 

Data d'inici: 29.4.2015

Data d'acabament: 30.4.2019

Nou contracte a partir de l'1.5.2019 fins al 31.12.2022

Pressupost: 

1 M € anuals (aprox.).

Nou contracte: 340.000 € (Departament de Persones Sense Llar) i 700.000 € (conveni amb l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació).

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat