Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU)

Pla Director Urbanístic Metropolità

El Pla director urbanístic és una figura de planejament urbanístic d'abast supramunicipal que, amb visió estratègica, estableix els grans objectius i les principals directrius que han de ser desenvolupades en els propers 20 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona en relació amb les infraestructures, les zones verdes, els teixits urbans i els espais oberts.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha iniciat el procés tècnic i administratiu de tramitació del PDU metropolità que ha de culminar amb la seva aprovació definitiva i publicació, després de les fases de l'aprovació inicial, la declaració ambiental estratègica i l'aprovació  provisional.

Actualment ens trobem en un període d’informació pública i recollida d’aportacions i suggeriments del document d’avanç del PDU, que determina els criteris amb els que es desenvoluparà el pla. La informació relativa al document d’avanç es pot consultar en aquest enllaç.

Antecedents

Durant les darreres dècades, el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha vist transformat pel creixement de pobles i ciutats, la construcció d'infraestructures, i les diverses formes d'explotació del medi natural. Aquests processos de transformació, produïts sobre un espai relativament reduït, s'han accelerat fins a posar en tensió la capacitat del territori d'assimilar-los. Actualment, les eines de planejament urbanístic, que han de garantir l'ordenació  i el bon funcionament dels elements territorials, mostren símptomes d'esgotament i de desgast, amb dificultats per respondre als nous reptes i necessitats de la metròpolis.

En aquest context, el consens polític que va permetre l'aprovació de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va representar una oportunitat per recuperar les competències urbanístiques que permeten dissenyar la metròpolis que desitgem per a les pròximes dècades, representades a dia d'avui amb l'aprovació es sessió del 26 de març de 2019 de l'Avanç del PDU metropolità per part del Consell metropolità.

Participació

En general, l'estructura participativa del PDU s'articula a través dels òrgans de seguiment definits al Document de bases del PDU —que diferencia entre l'estrat polític, el tècnic i el ciutadà—, i es desenvolupa a través d'accions participatives que se sumaran a les que ja s'han anat duent a terme al llarg dels darrers anys. Tot plegat, fins a arribar a consolidar una nodrida xarxa d'experts que, fins ara, han constituït la base tècnica necessària per a la redacció del Pla, i que es té la voluntat que s'ampliï amb les noves propostes participatives que es plantegin. 

Accions a Barcelona:

 • 2a sessió de treball oberta a les entitats i a la ciutadana. 22.01.20
 • Sessió de treball en el marc del Pacte per la Mobilitat. 12.12.19
 • 1a sessió de treball oberta a les entitats i a la ciutadania. 09.12.19
 • Sessió de treball en el marc del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat. 04.12.19
 • Debat: presentació de la cohesió social i l’habitatge de l’Avanç del PDU metropolità:
  • Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Cataluna (COLPIS). 11.11.19
  • Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC). 21.10.19
  • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). 30.09.19
  • Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 16.09.19
  • Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC). 16.07.19

 

Més informació

Inscripció a la sessió de cloenda:

Resultats de les sessions:

1a sessió (09/12/2019):


2a sessió (30/01/2020):