Canals d'atenció

Notificació electrònica

Perfil de contractant

Informació administrativa

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents. També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Barcelona i les instruccions internes de contractació de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

El Decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya.  El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament de Barcelona.

Institut Municipal d'Hisenda:

Anuncis d'informació prèvia 

  • En aquest moment no hi ha cap anunci en curs.

Licitacions

  • En aquest moment no hi ha cap licitació en curs.

Adjudicacions

Formalització d'adjudicacions

Perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona

Altres gestions

NOTA: Per constituir la Garantia definitiva caldrà indicar la referència del Contracte. Aquesta informació es troba al Perfil de Contractant, al detall de la licitació, amb identificador "Codi contracte".

De conformitat amb l'article 103.3.b) del text refós de la Llei de contractes del sector públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d'assegurança de caució o per certificat d'immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l'òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

 

Darrera actualització 9/02/2021