Combatre la soledat no volguda, també entre joves i adolescents

19/10/2020 - 13:29

Drets socials. Els i les joves són un dels col·lectius més vulnerables enfront de la soledat. Per tal de combatre-la, Barcelona posa en marxa una mesura de govern que presentarà el 20 d'octubre.

Les dades demostren que el sentiment de soledat afecta tots els perfils socials, i s’incrementa en moments de transició vital. Així, les persones grans i els i les joves són els més vulnerables enfront de la soledat.

Pel que fa als adolescents, per exemple, l’Enquesta sobre factors de risc a l’escola de secundària de 2016 mostrava que el 27% de l’alumnat de secundària de 13 a 19 anys afirma que va estar sol o sola de manera habitual en els sis mesos anteriors. A més, el 6% afirmava no tenir cap bona amistat, mentre que el 12,3% s’havia sentit exclòs/a o rebutjat/da per la resta dels companys alguna vegada durant els 12 mesos anteriors.

D’altra banda, d’acord amb dades de l’Oficina Municipal de Dades de l’any 2020, a la pregunta de si les persones se senten alguna vegada o sovint sols, els grups d’edat que més afirmen haver-se sentit soledat són els dels joves entre 16 i 24 anys, amb un percentatge del 26,5%.

Davant el repte que suposa la soledat, Barcelona comença a treballar en l’Estratègia municipal contra la Soledat per promoure les relacions sòlides i duradores, i vetllar pel benestar de tots els ciutadans i ciutadanes, en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Pla de treball per combatre la soledat no volguda

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja com un pla amb un període d’implantació, actualització i activitat de deu anys. Serà un full de ruta flexible que marcarà les grans línies estratègiques i d’acció per combatre la soledat a la ciutat, amb la possibilitat d’adaptar-se als canvis socials i les noves realitats.

A més, incorporarà una mirada de ciutat perquè les entitats, la ciutadania i el món acadèmic també puguin fer-se responsables de l’estratègia, amb l’objectiu de consolidar un pacte ciutadà contra la soledat en què s’interpel·lin els aspectes de la vida de la ciutadania i no només els que afectin la institució municipal.

Accions previstes en el marc de l’estratègia

  • Presència en tots els equipaments municipals, sobretot, els que donen servei a les franges d’edat més vulnerables, com les persones grans, però també els adolescents i joves. Ja està en marxa un estudi que establirà les bases per detectar i tractar la soledat als casals i espais municipals de persones grans, i també s’està preparant una guia adreçada a professionals que treballen amb adolescents i joves.
  • Reunions amb els òrgans consultius i de participació municipals i amb les entitats principals per continuar establint col·laboracions i aliances per combatre la soledat.
  • Subvenció de projectes: a partir del 2021 se subvencionaran els projectes que incorporin la mirada de la soledat en infants, joves i persones grans.
  • Dimensió territorial: s’atendran els diferents perfils i necessitats de cadascun dels districtes i, sobretot, els barris, perquè són els espais principals en què es generen els vincles socials.
  • Reflexió i foment del debat públic sobre la soledat: a través d’encàrrecs a experts i expertes acadèmics i intel·lectuals de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.
  • Campanya de comunicació i sensibilització: per ajudar a desestigmatitzar i
    sensibilitzar sobre la soledat amb l’objectiu de combatre el mite que la soledat només la pateixen les persones grans.
  • Creació d’una taula de seguiment i avaluació: se sumarà al Consell Assessor Científic contra la Soledat (CACS) amb representants dels àmbits polític, gerencial, científic, tècnic, territorial i d’entitats.