Quant trigaré a saber si he aconseguit el Bo Lloguer Jove?

05/07/2022 - 14:18

Habitatge. Un cop ha passada la convocatòria, les usuàries pregunten sobre els terminis de resolució. Els donem resposta!

Un cop passada la convocatòria del Bo Lloguer Jove, les usuàries del servei d’Assessoria d’Habitatge Compartit pregunten sobre els terminis de resolució.

Les bases que regulen la convocatòria de l’ajut ens diuen que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (l’organisme que resoldrà totes les sol·licituds), té sis mesos per fer-ho.

Si passats sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria (26 de maig) , no has rebut notificació, aquesta s’entendrà  desestimada per silenci administratiu.

Dit això, l’Agència de l’Habitatge revisa les sol·licituds per ordre d’arribada.

És important que estigueu atents/es als possibles requeriments que l’Administració  pugui arribar a fer, en cas que  trobi a faltar documentació que  sigui necessària per resoldre la sol·licitud.

Tant els requeriments per falta de documentació com les resolucions de sol·licituds, les trobareu publicades al web habitatge.gencat.cat i a la vostra Àrea privada.

Contra les resolucions denegatòries es pot interposar un recurs en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació.