Tot allò que has de saber sobre la nova reforma laboral

14/01/2022 - 13:09

Descobreix les principals novetats que porta la nova reforma laboral i com t'afecta si actualment estàs treballant.

El passat 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar la nova Reforma Laboral regulada al Real Decret – Llei 32/2021, de 28 de desembre. Just després de l’acord pres el 23 de desembre pel Ministeri de Treball, la patronal, representada per la Confederació Espanyola d’Organitzacions empresarials (CEOE) i Cepyme, juntament amb els sindicats representats CCOO i UGT. En el qual es complirà el compromís adoptat per l’Executiu amb la Unió Europea i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La Reforma Laboral, anomenada, “Reforma estructural del mercat de treball” es comprèn per les claus de les mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat del treball i la transformació del mercat de treball. 

Una de les grans novetats que presenta és que el contracte indefinit es converteix en la norma general de contractació, inclús els contractes fixos- discontinus. Cal tenir en compte, però, que es mantindran els contractes de duració determinada acordats abans del 31 de desembre del 2021, és a dir, antigues modalitats com podrien ser d’obra i servei, eventuals, d’interinatge i/o de formació. D’aquesta manera, aquests es podran conservar fins al màxim de la seva duració. Sense oblidar que les empreses disposaran de tres mesos per adaptar legalment els contractes temporals vigents fins al moment, reformulant-los així a la nova regulació dels contractes estructurals i formatius. 

A continuació es destaquen les novetats i modificacions d’una sèrie de punts de la nova Reforma Laboral, agrupats per temàtiques: 

 1. CONTRACTES LABORALS
 • Apareixen dues noves modalitats contractuals: contractes estructurals i contractes formatius. 
 • S’elimina el contracte d’obra i servei. Únicament podrà continuar vigent fins sis mesos després d’entrar en vigor la nova reforma laboral.
 • Els contractes temporals fraudulents es convertiran en indefinits. 
 • Contractes temporals per situacions imprevisibles no podran tenir una durada superior a sis mesos amb la possibilitat d’una pròrroga de sis mesos més. 
 • Contractes temporals per situacions previsibles podran ser de durada reduïda i delimitada que no es podran utilitzar de manera continuada, sinó que únicament es podran utilitzar en un període de noranta dies. 
 • Penalitzacions en la contractació temporal per causes indegudes.

2. CONTRACTES FORMATIUS

 • Es defineixen dues noves modalitats contractuals que modifiquen condicions i durada dels contractes de formació: en alternança o per pràctica professional. 
 • El temps màxim de treball es redueix, fet que provoca la consegüent reducció del sou mínim.
 • Contracte de formació en alternança: per compaginar amb els estudis amb una jornada no superior al 65% el primer any i 85% el segon any. Dirigits a persones menors de trenta anys i amb una durada màxima de dos anys de contracte.
 • Contracte per adquirir pràctica professional: per anar agafant experiència en el sector professional d’interès. Amb una durada mínima de sis mesos i màxim d’un any. La retribució estarà fixada al conveni col·lectiu i es podrà dur a terme en un màxim de tres anys al finalitzar els estudis. 
 • El conveni de pràctiques entre universitats i centres d’estudis amb les empreses dels sectors professionals no s’han vist modificats. 

El decret llei dona un període de sis mesos al Govern per aprovar l’Estatut del becari/ària.

3. CONVENIS COL·LECTIUS

 • El conveni d’empresa prevaldrà vers del conveni sectorial en algunes matèries: hores extres, jornada, conciliació… 
 • Els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida.
 • El conveni d’empresa deixa de prevaldre en termes de matèria salarial.
 • Si és per subcontractació el conveni d’empresa prevaldrà si té millors condicions salarials que el conveni sectorial en qüestió. 
 • L’acomiadament per absentisme laboral serà considerat acomiadament disciplinari.

DESTACAT! En el sector de la construcció, s’estableix la contractació indefinida com a norma general. Amb recol·locació obligada per part de l’empresa vers les persones afectades per extinció de l’obra. I amb indemnitzacions del 7% dels conceptes salarials del treballador/a. 

4. ERTO I SEGURETAT SOCIAL

 • Es permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió dels contractes de treball per causes econòmiques, tècniques i organitzatives (ETOP) i de força major, en dues modalitats. 
 • La primera, modalitat cíclica: quan hi hagi una conjuntura macroeconòmica general amb la durada màxima d’un any. La segona, modalitat sectorial: quan es produeixin canvis permanents en certs sectors professionals, amb la durada màxima d’un any. Amb possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cada una.
 • Les empreses podran oferir i desenvolupar accions formatives per a treballadores afectades pels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) per millorar les competències i la seva ocupabilitat.
 • S’han donat facilitats i tramitacions dels ERTO i atur de cara a la millora del funcionament de les empreses. Hi haurà exoneracions a les quotes: del 20% als ETOP i del 90% a la resta.
 • El Govern Espanyol crearà un fons RED, per poder atendre les necessitats de finançament de les empreses vers les prestacions i exoneracions. 
 • Aquelles persones afectades pel Mecanisme RED podran obtenir una prestació sense acreditar un període mínim cotitzat a la Seguretat Social, mesures de protecció social i tindran prioritat d’accés a formació ocupacional. 

Cal tenir present que aquesta nova reforma laboral anirà patint modificacions en els propers mesos, i és per això que totes les novetats s’aniran actualitzant també en aquesta publicació, elaborada des de l’Assessoria Laboral per a Joves dels serveis infoJOVE Barcelona.

Per a dubtes relacionats amb qüestions sobre relacions laborals, contractes de treball, condicions de treball, prestacions de la seguretat social i/o vulneració de drets, clica i consulta la nova Guia Laboral Jove

Si teniu altres dubtes o voleu més informació detallada, contacteu amb l’Assessoria Laboral per a joves (laboraljove@bcn.cat) o amb els serveis infoJOVE Barcelona: infojove@bcn.cat / Whatsapp 662 333 350 (només per missatge).