Esteu aquí

Àpats en companyia

És un servei diürn adreçat a persones grans en situació de fragilitat, que busca potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques alhora: facilitar una alimentació adequada per a les persones grans i proporcionar un espai relacional de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat.

El/la professional referent d'atenció (treballador/a social) farà la  valoració i establirà el temps de prestació i el preu públic que s'haurà de cobrar a la persona usuària. Aquest preu estarà en funció de si cobra una prestació no contributiva o assimilat, si té Targeta Rosa gratuïta, reduïda o no disposa de Targeta Rosa.

  • Preu àpat pels usuaris amb PNC o similars: 0,50 EUR.
  • Preu àpat pels usuaris amb Targeta rosa gratuïta: 0,85 EUR.
  • Preu àpat pels usuaris amb Targeta rosa reduïda: 1,80 EUR.
  • Preu àpat sense Targeta rosa: 3,90 EUR

Quan, excepcionalment, hi hagi persones que per manca de capacitat econòmica temporal i transitòria no poden assumir el copagament corresponent, el professional referent dels serveis socials bàsics corresponent haurà d'acompanyar a la sol·licitud del servei un informe social en el qual especifiqui els motius de l'exempció, així com la durada aproximada d'aquesta.

L'obligació de pagament comença en el moment en què es presten els serveis que s'hi regulen. Aquest s'efectuarà el darrer dia del mes en curs al de la prestació del servei. En cas que la finalització del servei es produeixi abans d'aquesta data, el pagament s'haurà d'efectuar el dia abans de dita finalització.

La valoració de la situació d’idoneïtat per al servei la fan els equips professionals dels centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona. Per sol·licitar aquesta valoració, cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili.