Gestió econòmica i administrativa

Pressupostos inicials i liquidats

Els pressupostos inicials i liquidats corresponents a l’Institut Municipal de Serveis Socials, juntament amb els de la resta d’entitats instrumentals, estan publicats al portal d’Estratègia i Finances de l’Ajuntament de Barcelona. En l'enllaç següent podeu consultar la informació actualitzada de l’IMSS, seleccionant-lo prèviament.

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiaifinances/ca/pressupostos-inicials-i-liquidats-dels-organismes-aut%C3%B2noms

Contractació Pública

En el següent enllaç de la web de Transparència trobareu la informació de les licitacions, les adjudicacions, les formalitzacions, els resums trimestrals de contractació i les llistes detallades dels contractes menors de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/contractacio-publica-de-linstitut-municipal-de-serveis-socials-de-barcelona

Subvencions

Es faciliten les dades des del 2018 fins l'actualitat, sobre els diferents tipus de transmissions econòmiques de l’Ajuntament a entitats públiques o privades. Podreu buscar la informació específica de les subvencions que ha atorgat l’Institut Municipal de Serveis Socials cada any.

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa/#subvencions1

Convenis

Es faciliten les dades dels convenis inscrits en el Registre de convenis de l’Ajuntament de Barcelona, inclosos els subscrits per part de l’IMSS, amb altres administracions, entitats i organismes públics i amb persones físiques o jurídiques de dret privat.

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-de-convenis

Cost de les campanyes de publicitat institucional

Es faciliten les dades del cost de les campanyes de publicitat de l’Ajuntament de Barcelona, on podreu trobar també les realitzades per part de l’IMSS.

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/gestio-economica-i-administrativa/#campanyes2022