MPGM Danubi

Ortofoto àmbit MPGM

El 15 de novembre de 2010, s’aprova definitivament la Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada pels carrers de Danubi, Pintor Tapiró, Cardenal Reig i Travessera de les Corts i a l’avinguda d’Albert Bastardas per acord de la Subcomissió d’Urbanisme del Municipi de Barcelona, que permet la preservació del teixit edificatori existent i les peces patrimonials de caràcter industrial.

La Sentència 940/2018, de 2 de novembre, de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ferma per la resolució de 27 de juny de 2019, de la Sala Contenciosa Administrativa Secció Tercera, ha anul·lat l’acord esmentat. Principalment, el motiu de l’anul·lació del planejament, fins ara vigent, rau en la distància del verd de reposició.

Actualment l’Ajuntament de Barcelona promou una nova modificació del Pla General Metropolità (PGM) en aquest àmbit. La finalitat de la mateixa és l’adequació de les determinacions del PGM, que qualifica els sòls inclosos en l’àmbit de zona de transformació de l’ús existent per a l’espai lliure i per a l’equipament (claus 17/6 i 17/7, respectivament), per fer-lo compatible amb la preservació del teixit edificatori existent pel seu valor de conjunt.

Objectius de la MPGM

L’MPGM té per finalitat dur a terme la remodelació urbana de l’àmbit en qüestió ajustant el planejament per tal d’assolir una major qualitat urbana i ambiental de l’espai, ordenant tant l’espai públic futur com l’espai edificat de l’àmbit. La definició dels objectius que es pretenen es basa en els següents aspectes:

  • Conservar l’estructura urbana i edificatòria de part dels teixits existents i ordenar-ne el sostre.
  • Delimitar i ajustar els sòls previstos a equipament a aquells elements patrimonials que es considerin d’interès de l’antiga fàbrica d’Amadeu Carné.
  • Definir un nou espai lliure públic equipat que suposi un espai de lleure de qualitat per al barri.
  • Redefinir la xarxa viària per tal d’establir un sistema de circulació preferentment de vianants.

El procés participatiu

Així mateix, atès que l’instrument suara esmentat suposa una modificació del PGM, és necessari que la seva tramitació s’acompanyi d’un procés participatiu de caràcter preceptiu, segons estableix l’article 37 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

El procés de participació ciutadana a desenvolupar, té per objecte comunicar els treballs de redacció de la MPGM, informant del seu abast, objectius i característiques i comunicant l'estat de tramitació del pla, així com promoure el debat que permeti recollir les consideracions, propostes i suggeriments de la ciutadania i de les organitzacions interessades al voltant d’aquest instrument.

Atesos els antecedents d’aquest projecte, el procés participatiu que es planteja partirà del treball desenvolupat a l’anterior tramitació, limitant d’aquesta manera l’àmbit del debat sobre la MPGM.

Estructura participativa i agents implicats

Amb la finalitat de donar pluralitat i diversitat al debat públic a la vegada que dotar d’operativitat i agilitat al procés es planteja una estructura de diversos espais a fi de facilitar la presència efectiva dels diversos col·lectius que conformen la composició poblacional del barri.

Segons això, el debat del procés de participació es produirà en el marc de dos espais diferenciats:

El primer espai, el de la Comissió de seguiment del procés, convoca al conjunt d’entitats del territori i sectorials implicades en la reflexió objecte del procés participatiu. Es tindrà especialment en compte les entitats veïnals i sectorials de l’àmbit d’actuació i del Districte de les Corts, així com aquelles d’àmbit de ciutat vinculades amb l’objecte del procés urbanístic en el qual s’emmarca el procés participatiu. La comissió de seguiment d’aquest procés inclourà persones representants de les següents entitats o espais:  Coordinadora d’Associacions Veïnals de les Corts, AVV Sant Ramón, AVV Camp Nou, AVV Av. De Xile, AVV Racó de les Corts, Coordinadora Veïns Mejía Lequerica, Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, Associació de Comerciants 08028, Banc Solidari, Associació taller ocupacional Ariadna, Col•legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), veïns i veïnes afectades.

El segon espai de participació es constituirà de totes aquelles accions participatives destinades a l’obertura del procés, tant en la fase d’informació, com la de propostes i retorn. Emprant les metodologies adequades, es promourà el diàleg, el contrast d'arguments i la recollida les aportacions de les persones participants. Aquestes fases s'abordaran amb la convocatòria de:

  • Obertura de canals de recollida d’informació a través de l’espai específic pel procés al lloc web de la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Una sessió de debat obert sobre les propostes de la MPGM amb un grup de treball representatiu de la col·lectivitat d’agents implicats, que partirà dels agents representats a la Comissió de seguiment, ampliant-la als col·lectius i ciutadania no organitzada  de l’àmbit d’actuació.
  • Una sessió en el marc del Consell de barri de la Maternitat i Sant Ramon per tal de presentar resultats de les accions d’obertura i debatre la MPGM.
  • Una sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment per validar els resultats del procés participatiu.

Documentació

3a sessió de la Comissió de Seguiment (06/10/2020):

 

2a sessió de la Comissió de Seguiment (13/02/2020):

 

Sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment (17/10/2019):