1.4.6 Català, llengua pròpia i identitat cultural.

Fomentar el català com a llengua pròpia de la ciutat i expressió última de la seva identitat cultural.

Gerència sectorial responsable
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

Objectius funcionals / actuacions

  • Impulsar el paper del Centre de Normalització Lingüística per tal que esdevingui l’ens que promou el coneixement i l’ús de la llengua catalana.
  • Promoure l’extensió en el territori dels actuals Espais de Llengua i Cultura per tal que esdevinguin centres dinamitzadors de l’aprenentatge del català, amb la col·laboració d’altres equipaments, en especial als centres cívics.
  • Donar suport a l’actual sistema d’immersió lingüística dels centres educatius.
  • Elaborar un programa per al Foment de l’ús de la Llengua Catalana, que tingui especial cura per a les mesures destinades al sector de població més jove.
  • Impulsar l’aplicació íntegra del Reglament d’Ús del Català a l’Ajuntament de Barcelona.
  • Crear una Comissió de seguiment de l’aplicació del Reglament d’ús de la Llengua Catalana a l’Ajuntament de Barcelona que vetlli pel seu compliment íntegre.