Glossari

Glossari

En el present apartat consten les definicions utilitzades en el model ABC amb una descripció explicativa del concepte on fa referència.