Pla especial per la regulació de les activitats amb repartiment a domicili

Repartiment a domicili

La Gerència d'Ecologia Urbana promou un procés participatiu per acompanyar la tramitació del Pla especial per la regulació de les activitats amb repartiment a domicili. Aquest pla ha de servir per harmonitzar les activitats de pública concurrència garantint-hi la mixtura d’usos i facilitant la convivència ciutadana.

Context

En els darrers temps s’ha constatat una creixent pressió per part de grans operadors (sota diversos formats de negoci diferents) per implantar noves activitats relacionades amb la producció i repartiment massiu de menjar i altres béns de consum (les anomenades “dark kitchen” o “dark store”).

El caràcter indeterminat d’aquestes noves tipologies d’establiment fa que s’implantin sota llicències d’activitat i epígrafs diferents.

La situació d’excepcionalitat originada per la Covid-19 ha incrementat de manera general el comerç per internet i telefònic, augmentant, així, el repartiment a domicili (sigui per mitjans propis o mitjançant empreses de repartiment). Aquesta situació sembla que s’ha consolidat i tot apunta a que es convertirà en una situació permanent, motiu pel qual cal garantir que no generi impacte en l’ocupació de l’espai públic i altres molèsties ocasionades per la naturalesa de la propia activitat (sorolls, fums, etc).

La regulació

El nou Pla especial aprovat inicialment (enllaç)prohibeix els supermercats fantasma a tota la ciutat i limita les macrocuines a les zones industrials en condicions molt específiques.

La nova regulació també busca ordenar i limitar l’ús intensiu de l’espai públic per part de les persones repartidores i els seus vehicles. Paral·lelament, també pretén protegir el model comercial de proximitat, les botigues de barri i la vida quotidiana de la ciutadania.

En aquest sentit, es proposen diverses capes de regulació per tal d’intentar aconseguir aquests objectius.

El nou Pla especial s’ha aprovat inicialment, ha estat en període d’exposició pública i, finalment, s’obre un procés participatiu per al veïnat i entitats.

El procés participatiu

Objectius:

- Compartir la diagnosi tècnica i la proposta municipal, per detectar zones saturades per regular el volum d’activitats i les seves conseqüències, ja que s’ha comprovat l’impacte negatiu que certes activitats tenen en la vida del veïnat.

- Informar les entitats, sectors implicats i veïnat de les possibilitats reguladores d‘aquest pla, explicar i debatre la proposta municipal i recollir-ne l'opinió i suggeriments de millora.

 

Fases i accions:

a) Informativa

 - Roda de premsa presentació document aprovació inicial.

 - Constitució de la Comissió de Seguiment.

- Obertura espai web.        

b) Contrast i debat:

1) Sessió de contrast i debat oberta a la ciutadania: presentació, explicació i debat per la validació de la proposta municipal i recollida d’aportacions.           

2) Sessió de contrast i debat oberta a les persones i entitats membres dels següents òrgans de participació:

- Consell Ciutat i Comerç.

- Grup de Treball Estratègia DUM.

- Grup de DUM del Pacte per la Mobilitat.

c)  Retorn: retorn en el marc de la Comissió de Seguiment

 

La Comissió de Seguiment:

Inicialment, es proposa que la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu estigui integrada per persones representants de la pluralitat d'actors a implicar en el procés:

 • FAVB
 • Assoc. Veïns i Comerciants El Racó de les Corts
 • Assoc. Veïns Les Corts Sud
 • AVV Clot-Camp de l'Arpa
 • AVV Sant Martí de Provençals
 • Barcelona Comerç
 • PIMEC Comerç
 • Gremi de Restauració de Barcelona
 • Gremi de Flequers
 • Riders x derechos, Mensakas i IAC (intersindical alternativa de Catalunya)
 • Asociación Española de Empresas de Mensajería
 • AECOC , Asociación de Fabricantes y Distribuidores
 • Col·legi d'Enginyers tècnics industrials de Barcelona

La Comissió de Seguiment exercirà les funcions següents:

1. Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe.

2. Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores.

3. Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones participants en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions.

4. Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.

5. Les altres que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment

 

Documentació i actes:

Sessió de debat (22/07/2022)

 

Sessió de debat (14/07/2022)

 

Sessió de debat (07/06/2022):

 

Constitució de la Comissió de Seguiment (17/05/2022):

 

Informació general: