Persones sense llar

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els dispositius socials per cobrir les necessitats més bàsiques de la població més vulnerable: allotjament, higiene i alimentació. Més informació

Per atendre les persones sense llar i sense sostre com a resultat de situacions de pobresa i d’exclusió social severes, l'Ajuntament de Barcelona disposa d’un conjunt de serveis que tenen per objectiu prevenir aquestes situacions, atendre les persones sense sostre, cobrir necessitats vitals bàsiques i traçar itineraris d'inclusió que permetin la recuperació de l'autonomia personal i els vincles socials de les persones més vulnerables.

 

 

 

 

 

 

 

Persones sense llar