Acció de govern

Plans i programes

Línies d’actuació municipals corresponents al mandat (Programa d'actuació municipal i programes d'actuació de districte) o bé d’abast temporal fixat en el mateix pla (plans sectorials o de districte).

  •     Programa d'actuació municipal (PAM) 2015-2019

    És l’instrument de planificació de l’activitat municipal de cada mandat. Té naturalesa de pla director, i s’hi han d’ajustar la resta d’instruments de planificació, com ara el Pressupost general, el Pla d’inversions i el Programa financer. S’elabora a l’inici de cada mandat i habitualment està estructurat en una sèrie d’objectius de ciutat, cadascun amb les mesures corresponents per executar.

    El PAM del mandat 2019-2023 està en procés d'elaboració pel nou govern municipal constituït el juliol de 2019.

Mesures de govern

Documents en què s’anticipa polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s'han d'exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Es mostren per separat les que tenen abast territorial a tota la ciutat i les que promouen els propis districtes, amb abast territorial al mateix districte.

Actes i acords dels òrgans de govern

En aquesta secció podeu accedir als acords i les actes dels òrgans de govern col•legiats de l’Ajuntament de Barcelona, que són els següents:

    • El Consell Municipal, que pot funcionar en plenari o a través de comissions
    • La Comissió de Govern

En aquest apartat trobareu el calendari i els continguts (ordre del dia, actes i acords, i vídeo, si s'escau) de les sessions d’aquests òrgans. També hi trobareu la informació sobre les sessions dels òrgans de govern dels districtes.