Gestió econòmica i administrativa

Accés a la informació de l’activitat administrativa de l’Ajuntament i les seves entitats municipals que té contingut econòmic o de despesa pública: pressupostos, fons europeus, contractació pública, subvencions, transferències i encomanes de gestió, convenis, patrimoni, estudis i informes, publicitat institucional i contractació d’obres públiques.

Últims continguts, publicats / destacats
taxonomia9

Gestió pressupostària i financera. Seguiment i control

Informació sobre els pressupostos i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament i les seves entitats municipals: pressupostos anuals (aprovats i executats), endeutament, autonomia fiscal i financera, posició pressupostària, comptes de resultats, pla anual de control i informes d’auditoria, entre d'altres.

 •     Pressupostos

  Disponible en dades obertes

 •     Informació pressupostària addicional
 •     Recursos i indicadors dels programes pressupostaris

  Informació sobre la distribució dels recursos econòmics municipals entre les diverses polítiques de despesa, i els resultats obtinguts de l’aplicació dels recursos.

  La destinació dels recursos del pressupost es plasma en les despeses per programa pressupostari, i els resultats obtinguts s’avaluen mitjançant els indicadors de resultats de cadascun dels programes. Aquí podreu consultar-ne l’evolució des de l’any 2010.

 •     Resultats i informes financers

Hisenda municipal

Informació sobre les aportacions econòmiques directes que ciutadania, entitats i persones usuàries de l’espai públic fan a la ciutat, en forma d’impostos, taxes i preus públics. Les condicions i imports d’aquestes aportacions es regulen a les ordenances fiscals, i la seva gestió l’assumeix l’Institut Municipal d’Hisenda.

Contractació pública

Informació sobre els contractes públics subscrits amb tercers per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals per a la realització d’obres, l’adquisició de productes o béns mobles, la prestació de serveis, la gestió de serveis públics, la concessió d’obra pública i, en general, per a la consecució de finalitats d’interès general.

En aquesta secció podreu consultar els resums de contractació de l’Ajuntament i les entitats municipals. També s’hi publiquen llistes detallades dels contractes menors, que són aquells que la normativa contractual (atenent la qualificació del contracte, la seva durada i el seu import) permet adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i habilitació professional necessària per dur a terme la prestació.

També trobareu els enllaços als espais de l’Ajuntament i les entitats municipals a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, on es publiquen les seves licitacions, adjudicacions, formalitzacions i altra informació relativa a la contractació pública.

Encàrrecs de gestió

D'acord amb la Llei de contractes del sector públic (LCSP), els ens públics poden encarregar de forma directa la realització de determinades prestacions, sense que siguin aplicables les normes que regulen la contractació pública. Per poder formalitzar aquests encàrrecs directes, anomenats encàrrecs de gestió, cal que l'entitat destinatària tingui la condició de "mitjà propi" de l'entitat que fa l'encàrrec, definida a l'article 32.2 de la LCSP.

Tot i reconèixer la naturalesa no contractual dels encàrrecs de gestió, la LCSP disposa que els d'import superior a 50.000 euros (sense IVA) s'han de publicar al perfil del contractant de l'entitat que ha fet l'encàrrec; i que per als d'import superior a 5.000 euros, se n'ha de publicar una relació, amb caràcter trimestral. A continuació trobareu l’enllaç a la pàgina del perfil del contractant de l’Ajuntament on es realitza aquesta publicitat.

Subvencions, transferències i encomanes de gestió

En aquest apartat es proporciona informació sobre diferents tipus de transmissions econòmiques de l'Ajuntament i els seus instituts a entitats públiques o privades:

Les transferències, de l’Ajuntament cap a un ens públic, poden tenir una vinculació directa amb una activitat concreta del consistori, o bé realitzar-se per col·laborar en el seu funcionament general o amb motiu de la participació de l’Ajuntament en l’ens destinatari.

Les subvencions s’atorguen per fomentar una activitat concreta d’utilitat o interès social, o per promoure la consecució d’un fi públic determinat. L’entitat beneficiària s’obliga a realitzar l’activitat objecte de la subvenció i a justificar-ne la realització. Les subvencions poden ser atorgades

 • mitjançant convocatòries de subvencions i ajuts, en les quals es publiquen les bases on es fixen les condicions i els requisits, i que s’atorguen en règim competitiu. L’Ajuntament té una àmplia oferta de convocatòries de subvencions, que va des de les accions socials fins al comerç, passant per les polítiques de joventut, cultura, esports, etc. El bloc més important del total de subvencions per convocatòria és el destinat a les activitats de districte i ciutat;
 • de manera directa a un ens privat, tant per a la realització d’una activitat o un projecte concret que l’Ajuntament consideri d’interès públic, com per col·laborar en el seu funcionament general o amb motiu de la participació de l’Ajuntament en l’entitat beneficiària. Aquestes subvencions es poden formalitzar a través d’un conveni, que és on es fixen les condicions de desenvolupament de l’activitat subvencionada. També hi ha subvencions directes que s’aproven en el pressupost inicial de l’Ajuntament, les “subvencions nominatives”;
 • vinculades amb una concessió, que és un mètode de gestió indirecta de serveis públics segons el qual l’Administració encarrega a un concessionari la gestió i explotació del servei; quan és necessari per mantenir l’equilibri financer de la concessió, pot incloure una subvenció al concessionari.
 •     Relació de subvencions atorgades no incloses en el cercador

  Es mostren les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents fins l'any 2018, i a partir de 2019 les atorgades per l'Ajuntament de Barcelona (subvencions gestionades per Barcelona Activa), Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació, Institut Municipal d'Urbanisme i Fundació Mies van der Röhe, així com aquelles que atorguen els consorcis, fundacions i associacions vinculats a l'Ajuntament.

  Vegeu l'apartat "Cercador de subvencions atorgades" per a consultar les subvencions atorgades per les entitats: Ajuntament de Barcelona (exceptuant les subvencions gestionades per Barcelona Activa), Institut de Cultura de Barcelona, Institut Municipal Barcelona Esports, Institut Municipal d'Educació, Institut Municipal de Mercats, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida i Institut Municipal d'Hisenda, per a les quals s’ha realitzat pagaments l’any 2019 i següents.

  Disponible en dades obertes

Aportacions als grups polítics municipals

D'acord amb la normativa aplicable, el Consell municipal pot assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica, amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament, que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cada grup. La distribució dels components fixos i variables d'aquestes dotacions es regula a les Bases d’execució del pressupost municipal.

La relació d'aquestes aportacions s'inclou a l'apartat "ens públics" dins els llistats de subvencions atorgades, amb la descripció "Aportació grups polítics municipals". Atesa la rellevància d'aquesta informació en matèria de transparència, aquí es facilita de forma separada.

 •     Mandat 2015-2019

Convenis

Un conveni és un acord en el qual dues entitats públiques, o una pública i una altra privada, acorden col·laborar mútuament per satisfer l’interès públic. L’objecte del conveni és un conjunt d’actuacions que les parts es comprometen a portar a terme, actuacions que poden incloure, o no, compromisos d’aportacions financeres.

Aquí trobareu els convenis vigents subscrits per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials o societats mercantils, amb entitats públiques o privades.

Patrimoni municipal

Informació sobre el patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona: inventaris dels béns immobles i dels vehicles propietat de l'Ajuntament, ingressos i despeses pressupostaris relacionats amb la gestió del patrimoni, i contractes patrimonials.

 •     Gestió
  Ingressos i despeses pressupostàries relacionades amb el patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona. Es mostra informació sobre ingressos, despeses de capital i despeses corrents relacionades amb el patrimoni.

Registre d'estudis i informes

El Plenari del Consell Municipal va acordar, el novembre del 2009, la creació del Registre públic d’informes i estudis, on figuren les dades essencials de tots els contractes administratius que tenen per objecte l’elaboració d’informes i estudis, com a instrument d’accés a la documentació per part dels membres electes de la Corporació, d’acord amb els principis de transparència administrativa, i de proximitat i de servei al ciutadà, que inspiren la gestió del Govern municipal.

En la relació d'estudis i informes del registre es relacionen tots els estudis i informes encarregats tant per l'Ajuntament de Barcelona com pels seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials, i societats mercantils municipals o amb participació municipal majoritària.

Els documents del registre dels anys 2017 i següents són accessibles al públic, llevat que existeixin restriccions, de propietat intel·lectual, industrial, o d'altre tipus, a la seva publicació.

Campanyes de publicitat institucional

Informació bàsica de les diferents campanyes de publicitat encarregades per l’Ajuntament i les seves entitats municipals. La informació es presenta desglossada per imports i mitjans.

Obres públiques

Informació sobre les obres d’urbanisme i infraestructures realitzades per l’Ajuntament de Barcelona, directament o a través de les seves entitats municipals.