You are here

L’Institut Municipal d’Urbanisme ha redactat l’informe per a constituir entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP), el qual ha permès concretar els àmbits territorials d’actuació.

Actualment, són 6 el barris on s’està implementant el programa, amb diferents graus d’execució, d’un total de 17 que estan recollits en el document ERRP. La continuïtat de la implementació del programa a la ciutat inclous 3 àmbits més que actualment estan en la fase d’estudis preparatoris.

Projectes en marxa

En aquest àmbit, l'IMU desenvolupa íntegrament el PRUB, iniciat el 2021 amb la campanya d'inspeccions (finalitzada el 2023) i a través de 10 comunitats (proves pilot) per a establir un model que permetrà implementar el programa a la resta d’àmbits de la ciutat.

En col·laboració amb la UPC, l’any 2018 s’inicia la prova pilot del programa. L'àmbit s'ha dividit en 5 fases (ja s'han realitzat les inspeccions de les 3 primeres). S’han redactat els projectes d’algunes comunitats. La fase 5 se centrarà en la urbanització de l’entorn.

Les actuacions a Canyelles es fan conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que redacta els projectes i executa les obres. L’IMU assessora i i acompanya el veïnat en tot el procés de les obres i els ajuts establerts.

Rehabilitació del conjunt edificat per a millorar l’eficiència energètica de les finques d’habitatge i dels seus espais comuns, i alhora vetllar perquè es permeti la instal·lació de balcons d’acord amb la demanda veïnal inicial. 

Actuació conjunta amb l'IMHAB qui durà a terme la rehabilitació integral de les cases. L’IMU s'encarregarà de l’acompanyament social al veïnat. Es farà una prova pilot (a 8 cases) i posteriorment s'implementarà el programa a la resta d'aquest àmbit.

L'actuació, en 4 fases, permetrà implementar íntegrament el PRUB per a la millora en l’eficiència energètica, l’accessibilitat i l’habitabilitat dels edificis. Inclourà la urbanització dels entorns, i farà l’acompanyament en tot el procés a les comunitats veïnals.