Servei d’Acolliment d’Urgències a la Vellesa (SAUV)

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

El SAUV és un servei bàsic del sistema públic de serveis socials que facilita l'acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social i que l'únic recurs vàlid per atendre-les és l'ingrés en un centre residencial.

Els objectius del SAUV són:

 • Facilitar i crear un ambient propi d'una llar el més adequat possible a les necessitats de les persones usuàries.
 • Crear un ambient ric en estímuls i on es visqui amb una bona qualitat de vida.
 • Desenvolupar un sistema de vida residencial que potenciï l'autonomia i l'autocura.
 • Promoure serveis d'atenció a les persones usuàries amb la màxima eficiència i amb qualitat òptima.
 • Facilitar a les persones la transició cap a un recurs definitiu, tant sigui de caràcter assistencial com el retorn a un domicili particular.
 • Coordinar-se amb els serveis socials de referència, els serveis d'atenció a la salut i la xarxa relacional per oferir la millor atenció a les persones i, en especial, durant el procés de sortida cap a un recurs definitiu.

Les persones objecte de derivació han de reunir els següents criteris:

 • Residir i estar vinculat territorialment a la ciutat de Barcelona.
 • Tenir més de 65 anys, encara que excepcionalment pot tenir menys edat però en cap cas la persona podrà tenir menys de 60 anys.
 • Trobar-se en situació d'urgència social. És a dir:
  • Haver patit un succés precipitat.
  • Ha de donar-se una situació de fragilitat i/o dependència que requereixi atenció continuada les 24 hores del dia.
  • S'ha de valorar que l'única resposta vàlida en el cas concret, sigui un acolliment residencial d'urgència.
  • Ha de donar-se una manca o insuficient suport en l'entorn familiar i socioeconòmic (es determina un topall d'ingressos).

Els prescriptors del SAUV són els i les professionals de l'atenció social, centres de serveis socials (CSS), serveis d'inserció social (SIS), serveis d'atenció social al sensellarisme a l'espai públic (SASSEP) i altres serveis adscrits a la Direcció de Serveis d'Atenció al Sensellarisme, centres sociosanitaris i hospitals d'aguts que han de valorar que l'única resposta vàlida, en el cas concret de la persona gran, és l'acolliment residencial, essent insuficient qualsevol altre recurs social.

Per més informació sobre aquest servei cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili perquè una professional valori individualment la situació i determini la idoneïtat per al servei.

La documentació necessària és:

 • DNI/NIE.
 • Informe mèdic actualitzat i signat (com a màxim de 3 mesos d'antiguitat) en el que s'inclogui informació al respecte de l'estat de dependència i cognitiu de la persona gran.
 • Consentiment signat per la persona usuària o el seu representat legal.
 • Carta de serveis conforme ha rebut el document la persona usuària o el seu representat legal.
 • Targeta sanitària.
 • Recepta electrònica vigent.
 • Número de compte bancari i titular/titulars del mateix.
 • Sentència d'incapacitació i/o autorització judicial si es tracta d'un ingrés involuntari en un centre residencial per a gent gran.

El cost de la plaça residencial es cobreix amb l'aportació de la persona gran i, si s'escau, de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), segons els preus acordats en la contractació de l'Acord Marc i els preus públics vigents.