Glossari

ABC (Activity Based Costing). Sistema de càlcul de costos basat en les activitats.

Actiu. Conjunt d’elements patrimonials que són béns propietat de l’organització o drets que té al seu favor. Han de ser propietat de l’organització o estar controlats per ella, és a dir, que els futurs beneficis econòmics que produeixi l’actiu pertanyin a l’organització; a més a més, ha de ser susceptible de generar beneficis futurs, ja sigui a través del seu ús o la seva venda.

Activitat. Conjunt d'accions que generen costos i que estan orientades a obtenir un producte o un servei per tal d’elevar el valor afegit de l’organització.

Amortització. Reconeixement de la depreciació o pèrdua de valor que pateix l’immobilitzat material i immaterial a causa de la seva utilització i/o el pas del temps.

Centre de cost. És una part de l’organització a la qual s’assignen determinats costos, la gestió dels quals depèn directament del responsable del centre. També anomenat centre de responsabilitat o secció.

Comptabilitat analítica. Una de les parts de la comptabilitat de gestió, que se centra en el càlcul de costos dels serveis o productes que ofereix l’organització. També s’anomena comptabilitat de costos.

Comptabilitat de costos. Vegeu comptabilitat analítica.

Comptabilitat de gestió. Comptabilitat que pretén aportar informació rellevant, històrica o previsional, monetària o no monetària, segmentada o global, sobre la circulació interna de l’organització a l’hora de prendre decisions.

Comptabilitat externa. Comptabilitat que té com a objectiu principal l’obtenció d’informació històrica sobre les relacions de l’organització amb l’exterior. També s’anomena comptabilitat financera.

Comptabilitat financera. Vegeu comptabilitat externa.

Comptabilitat interna. Vegeu comptabilitat de gestió.

Compte de resultats. Estat comptable que reflecteix el resultat obtingut per l’organització en un període determinat de l’organització.

Cost. Valor del consum de recursos que es necessita per poder produir uns productes o prestar serveis. És un concepte propi de la comptabilitat interna.

Cost complet. Sistema de costos mitjançant el qual tots els costos s’imputen de manera directa o indirecta als productes que ven l’organització.

Cost del servei. Cost que s’incorpora al cost dels serveis venuts. Són la matèria primera, la mà d’obra directa i altres costos directes, així com també els costos indirectes imputats mitjançant criteris de repartiment.

Cost directe. Cost que pot ser assignat de manera inequívoca i directa a l’objectiu de cost. Es controla de manera individualitzada i el causa la mateixa existència de l’objecte de cost.

Cost fix. Cost que no varia quan es modifica el volum d’activitat de l’organització.

Cost indirecte. Cost que no es pot assignar de manera immediata a l’objecte de cost i per això caldrà utilitzar algun criteri de repartiment per a la seva assignació.

Cost per naturalesa. Classificació de costos d’acord amb el Pla general de comptabilitat.

Cost pressupostat. Estimació dels costos que l’organització haurà de fer front en el futur.

Cost variable. Cost que està en funció del nivell d’activitat.

Criteris d’assignació. Procediment que s’utilitza per repartir costos indirectes.

Despesa. Concepte relacionat amb la comptabilitat financera o externa. Les despeses del període es dedueixen dels ingressos per calcular el resultat extern.

Existències. Massa patrimonial de l’actiu formada pels materials i productes que l’organització processa i/o comercialitza.

Immobilitzat. Actiu fix que resta més d’un any a l’organització. Pot ser de caràcter financer, immaterial o material.

Imputació de costos. Assignació dels costos directes i indirectes als productes i serveis.

Inversió. Part de la despesa que no es consumeix durant l’exercici.

Inductor de cost. Causant del cost de les activitats.

Llindar de rendibilitat. Vegeu punt d'equilibri.

Marge brut. Diferència entre les vendes i els costos variables que els són imputables.

Marge de contribució. Diferència entre les vendes i els costos directes que els són assignables.

Marge unitari. És el marge per unitat de producte, entenent com a marge la diferència entre els ingressos i els costos.

Objecte de cost. Objectiu que pretén l’anàlisi de costos. Solen ser els productes o serveis que produeix l’organització, tot i que també poden ser les activitats i els centres de cost.

Objectiu de cost. Vegeu objecte de cost.

Pagament. Sortida de tresoreria.

Passiu. Conjunt d’elements patrimonials que són obligacions i deutes pendents de pagament que té l’empresa, així com aportacions dels socis i beneficis que s’han obtingut i que no s’han repartit. Han permès a l'organització obtenir elements d’actiu o serveis de l’exterior i, a més a més, estan pendents de pagament. També s’anomena estructura financera de l’organització.

Periodificació. Imputació dels ingressos i els costos en el període en el qual realment es produeixen.

Pressupost. Eina de gestió que s’utilitza per planificar el futur de l’organització a curt termini i també per coordinar, informar, controlar, incentivar i prendre les mesures correctores necessàries que assegurin que s'assoleixen els objectius marcats.

Punt d’equilibri. També denominat punt mort o llindar de rendibilitat. Xifra de vendes que permet cobrir tots els costos de l'organització.

Sistema de costos. Mètode utilitzat per conèixer els costos dels diferents objectius de costos i determinar el resultat del període.

Sistema de costos complets. Sistema de càlcul de costos que imputa als productes o serveis la totalitat dels costos de l'organització.

Sistema de costos complets per seccions. Sistema de costos complets, en el qual els costos s’imputen als objectius de cost a través de les seccions.

Sistema de costos complets per taxa. Sistema de càlcul de costos complets que imputa els costos directes de manera immediata als objectius de cost, i els costos indirectes els imputa utilitzant taxes de repartiment.

Sistema de costos parcials. Sistema de càlcul de costos que només imputa als productes una part dels costos de l'organització.

Subcontractació. Deixar de fer dins de l'organització alguna fase del procés de generació de valor i encarregar-la a alguna organització externa.