Resolució dels concursos d’idees de Superilla Barcelona

La Superilla Barcelona pren forma. L’Ajuntament de Barcelona inicia aquest mandat la transformació de l’espai públic de l’Eixample amb unes actuacions prioritàries que convertiran en eixos verds els carrers de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. A més, també es crearan quatre grans places, d’uns 2.000 m2 cada una, que s’ubicaran a les cruïlles entre dos eixos verds, ocupant l’espai que fins ara només estava dedicat als vehicles: Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona.

Amb la voluntat d’obrir un debat tècnic i professional sobre aquest nou model d’espai públic, l’Ajuntament va convocar dos concursos d’idees, un per a les places i un per als eixos verds. L’objectiu dels concursos era trobar una resposta innovadora per a un nou tipus d’espai públic que prioritzi realment les persones i que integri els processos naturals, el verd i la biodiversitat, optimitzant els recursos, amb solucions racionals i senzilles. A continuació es mostren les propostes guanyadores escollides pel jurat del concurs d’entre tots els participants (40 propostes per al concurs d’eixos i 46 per al de places).

Cal dir, a més, que en el concurs d’eixos verds, les propostes guanyadores no són definitives. Els quatre equips vencedors han treballat conjuntament per crear el Document de Model d’Espai Públic dels Eixos Verds. A més, en tots els casos, els equips rebran les conclusions del procés participatiu que està en marxa, amb les aportacions del veïnat i les entitats, per tal de millorar cada projecte.

La previsió és disposar dels vuit projectes executius el febrer de l’any vinent amb l’objectiu d’iniciar les obres el juny de 2022 i acabar-les el primer trimestre de 2023.

Més informació:

Resultats del concurs de places

Plaça Consell de Cent / Rocafort

El parlament de les espècies

Estudi08014. Arquitectura, ciutat, territori, S.C.P.P.

El jurat l’ha valorat com una proposta contundent que genera un gran espai naturalitzat al centre de forma quadrada, de 1.000 m2, i organitza la plaça de forma concèntrica en funció dels usos que hi va generant.

Aquest espai central permeable és de sauló i acull una agradable zona d’estada i espai verd a nivell superficial amb parterres i a nivell d’arbrat. Al voltant de l’espai central s’estén el panot, que genera uns espais de pas al seu voltant.

L’estratègia de renaturalització està ben orientada, ja que preveu uns paviments permeables, amb vegetació i amb ombra que conformen un espai general orientat a disminuir la temperatura i també la contaminació.

“El parlament de les espècies” és la proposta guanyadora per aquesta plaça. El jurat també ha valorat la proposta “De.Encreuament.A.RETROBAMENT” com a segon classificat i la proposta “Més Cerdà” com a tercer classificat.

Plaça Consell de Cent / Comte Borrell

L’illa de les illes

UTE Clara Solà-Morales + Albert Casas Álvarez + Frederic Villagrasa Álvarez

Es proposa una plaça que funciona concèntricament, amb un quadrat permeable i naturalitzat al centre on es col·loca una zona d’estar 16 arbres que creen un ambient agradable. Al seu voltant s’allibera espai per fer-hi activitats i els usos de barri que actualment ja tenen lloc en aquest emplaçament.

És una proposta visualment molt neta i transparent, i la seva composició fa que pugui ser molt flexible a l’hora d’acollir els diversos usos que s’hi duran a terme.

“L’illa de les illes” és la proposta guanyadora per aquesta plaça. El jurat també ha valorat la proposta “Topos 2” com a segon classificat i la proposta “IMPLUVIUM 2021” com a tercer classificat.

Plaça Consell de Cent / Enric Granados

Jardín ILLA

UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + LAND LAB, laboratorio de paisajes, S.L.

Es crea un gran jardí en aquest entorn, ja força pacificat i on actualment hi ha usos terciaris, i es potencia la vida de barri amb zones d’estada i de joc i, sobretot, amb molt més verd.

S’aprofita que en una de les façanes de la plaça hi ha l’edifici del seminari, que ja disposa d’un jardí, i se li acosta creant una proposta asimètrica que s’acaba convertint en un espai agradable, més gran i naturalitzat. L’espai formarà part d’una successió d’espais verds i biodiversitat que anirà des dels jardins de la universitat, passant pel seminari i aquesta nova plaça i fins a la plaça de Letamendi.

“Jardín ILLA” és la proposta guanyadora per aquesta plaça. El jurat també ha valorat la proposta “Reconciliar” com a segon classificat i la proposta “El verd sota els panots” com a tercer classificat.

Plaça Consell de Cent / Girona

Superescocell

UTE Under Project Lab, S.C.P. + BOPBA Arquitectura, S.L.P.

Partint de la idea que els escocells són la unitat natural mínima de l’Eixample, magnifica aquest element com un ecosistema metabòlic que cal potenciar i el fa extensiu per tota la plaça allà on és possible, tenint en compte que hi ha l’estació de Metro en el subsòl. Per aquesta raó concentra la part verda i permeable al costat muntanya, i aquesta disposició li permet tenir bon assolellament. A més, li permet ubicar altres usos com l’estada o el joc en les zones no tant plantades.

Defineix molt bé el verd i proposa una plantació abundant, si bé la plaça es pot travessar caminant. També preveu una bona relació amb els usos de les plantes baixes.

“Superescocell” és la proposta guanyadora per aquesta plaça. El jurat també ha valorat la proposta “Recollir, infiltrar, integrar” com a segon classificat i la proposta “Cercle Cívic” com a tercer classificat.

Resultats del concurs d’eixos verds

El jurat del concurs d’eixos verds de Superilla Barcelona ha escollit entre totes les propostes presentades els quatre projectes que millor poden representar com ha de ser el carrer del segle XXI. Això sí, les propostes d'aquests equips no són definitives. El primer classificat s'ha encarregat de redactar el Document de Model d’Espai Públic dels Eixos Verds, que fixa les bases pel desenvolupament i l’execució dels futurs projectes d’eixos verds, i ho ha fet treballant de manera col·laborativa amb la resta de guanyadors seleccionats pel jurat i la coordinació de l'Oficina Tècnica Superilla Barcelona.

Ara, cada equip passarà a redactar el projecte d’eix verd que li ha estat assignat: Consell de Cent per al primer classificat; Girona, el segon; Rocafort, el tercer; i Comte Borrell, el quart. Els futurs projectes de reurbanització hauran d’aplicar allò que s’estableix al document de model, amb l’objectiu que tots els nous eixos verds que es construeixin tinguin una coherència i una continuïtat urbanística entre ells. 

Les premisses del nou model de carrer / eix verd

Els nous eixos verds del segle XXI suposen l’apropiació del carrer per part de les persones: més vida familiar, comerç de proximitat, amb menys contaminació i menys soroll. Aquestes són les premisses que seguirà el nou model d'eix verd:

Caminar des del centre

UTE b67 Palomeras Arquitectes, SLP + Cierto Estudio, SCCLP

 

PRIMER CLASSIFICAT

El jurat destaca la voluntat d’apropiació del carrer per part dels veïns i les veïnes i el concepte de caminar des del centre amb una nova perspectiva i vivència per part del vianant.

Aposta per un espai únic, ample i versàtil i la voluntat de recuperar l’ambient i el paisatge dels antics carrers de la ciutat. Alhora, destaca la ubicació d’una nova línia d’arbrat que permet generar una nova organització de l’espai i l’aparició d’una nova franja d’estada.

La proposta fa una especial atenció al valor de les plantes baixes a l’hora de configurar física i funcionament el carrer, amb especial atenció a les activitats públiques i comercials. I finalment, el jurat ha posat en valor, la sensibilitat del dibuix, el traç i la imatge.

De SÒL a SOL (invariants i variants)

UTE Esteyco-Caceres Arquitectura + Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge + Nablabcn Studio

 

SEGON CLASSIFICAT

Aposta per fer una visió del conjunt de l’eix de Consell de Cent i la diferenciació de les diferents tipologies d’espai presents a tot l’eix: les places, les cruïlles, els trams d’intercanvi, els trams de jardí-silenci i els trams de mosaic.

També s’ha valorat la definició d’una nova ordenació del carrer, amb criteris invariants (fixes) i criteris variants (variables); la importància del subsòl, la permeabilitat i el caràcter estructurant del verd; i la visió global del verd urbà, apostant per la seva agrupació.

Giraverd

UTE González Cavia y Cabrera Arquitectura Urbanismo y Paisaje, SL + Fabric Office, SCCLP

 

TERCER CLASSIFICAT

El jurat considera rellevant la ruptura de l’eix longitudinal que inverteix la jerarquia vehicle-vianant, especialment a l’arribada a les cruïlles, i la diferent concentració del verd a les parts més amples dels xamfrans.

Galeries de vida

UTE GPO Ingeniería y Arquitectura, S.L.U. + AGENCE TER, SARL + Ana Coello de Llobet, S.L.P.

 

QUART CLASSIFICAT

El jurat ha considerat especialment rellevant el concepte de 3 ecosistemes diferenciats que es divideixen entre ecosistema viu, ecosistema social i ecosistema de serveis. També destaca l’aposta per implantar una canòpia verda, a la banda assolellada del carrer.

A banda, s’ha valorat la definició concreta del verd, la tria d’espècies i la definició d’espais flexibles, en els quals a partir dels processos de participació es podran concretar quins usos se'ls hi donen, atenent els requeriments locals.

Panot 2.0

UTE Vora Arquitectura SCPP – DOPEC, SL.

 

MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

El jurat del concurs també ha valorat la proposta "Panot 2.0", per la manera com genera un sistema molt flexible que organitza els usos amb la diferent utilització d’un mateix paviment, i per l’interessant reflexió sobre materials consistent en la resolució de la pavimentació amb variacions d’un panot 20x20,

Tot i no ser una de les quatre propostes guanyadores, el jurat ha decidit atorgar al projecte una menció honorífica no retribuïble.