Fons Europeus

FONS NEXT GENERATION EU

L’estratègia de Barcelona davant els Next Generation EU (NGEU) representa la resposta de la ciutat a la crisi provocada per la Covid-19 i, al mateix temps, a l’oportunitat que el Pla de Recuperació ens brinda de treballar per construir l’Europa del futur.

Barcelona es planteja dur a terme un canvi integral que li permeti esdevenir una ciutat més resilient davant futures crisis, apostant per la transició energètica i ecològica, la transició digital i la cohesió social.

L’Ajuntament de Barcelona articula la seva resposta al voltant de set eixos estratègics que han de permetre seguir treballant per una Barcelona capdavantera, resilient i amb un futur sostenible.

Aquests set eixos estratègics són els que s’anomenen a continuació:

 • impuls de l’economia local
 • impuls de la mobilitat sostenible
 • assoliment d’una transició digital justa
 • transició  responsable cap a un model d’energies renovables i de rehabilitació sostenible
 • enfortiment del sistema d’innovació i d’investigació i coneixement
 • desplegament d’infraestructures sanitàries i socials
 • recuperació de la natura a la ciutat

PROJECTES DEL PLA DE RECUPERACIÓ, RESILIÈNCIA I TRANSFORMACIÓ (PRTR) EN EXECUCIÓ:

Convocatòria/Transferència Pressupost Administració Òrgan convocant Impulsor Any
Concesió directa de subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el àmbit de la inlcusió social 9.319.398 € Govern Espanyol Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions Drets Socials, Justícia Global, Feminisme i LGTBI 2021

Subvenció del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el àmbit de l'Inclusió Social

El projecte consisteix bàsicament en la creació d'un dispositiu o oficina única (one-stop-approach) que ajudi al desenvolupament d'itineraris de polítiques actives adequats a cada perfil de persona (en una visió multidimensional i atenció multi professional). En combinació amb la prestació econòmica de l’ingrés mínim vital, aquest model d ́intervenció pretén enfortir la inclusió sociolaboral de les 1.000 persones participants, posant èmfasi en el reforç dels enllaços relacionals i comunitaris perquè la inclusió no respongui únicament a l’accés al mercat laboral i la garantia d’ingressos. Entre els itineraris d'inclusió a realitzar per part d'aquestes persones hi haurà un acompanyament individual i especialitzat, formació, participació comunitària i inserció laboral

Enllaços relacionats:

FONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020

La construcció d’un espai comú és una de les prioritats de la integració europea, des de la cohesió i convergència de les regions que componen Europa. Els fons estructurals i d’inversió europeus financen projectes que reforcen aquesta cohesió econòmica, social i territorial i  impulsen el creixement sostenible, intel·ligent i integrador del conjunt de la Unió Europea (UE).

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l’instrument principal de la Unió Europea per impulsar aquesta política de cohesió. Conjuntament amb el Fons Social Europeu (FSE) constitueixen els Fons Estructurals, adreçats a invertir en la reestructuració econòmica de la UE i a reduir les desigualtats entre les regions europees.

Les inversions finançades amb el FEDER promouen una Europa més intel·ligent, més verda, més connectada, més social i més propera a la ciutadania.

Amb el finançament del FEDER, la Unió Europea també promou la cooperació territorial interna, entre regions i països.

PROGRAMACIÓ

GESTIÓ

La Direcció General de Fons Europeus del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya és la unitat responsable de la gestió del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020.

En compliment de l’article 125.4c del Reglament (UE) 1303/2013, es faciliten els canals de comunicació de sospita de frau o d’irregularitats en el marc de les actuacions cofinançades a través del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 següents:

Per a més informació sobre mesures antifrau, consulteu els enllaços següents:

AVALUACIÓ

L'avaluació del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 es fa d'acord amb el Pla d'avaluació específic del Programa operatiu del FEDER 2014-2020. Aquest Pla estableix els criteris i procediments amb què l'autoritat de gestió i els organismes intermedis del FEDER han de mesurar els resultats i el grau d'assoliment dels objectius dels programes.

COMUNICACIÓ

Descarrega Imatge grafica i Manuals de comunicació PO 2014-2020 FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Ajuntament de Barcelona

Fons FEDER: EDUSI (Estratègia Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat)

Projecte finançat: Desenvolupament urbà sostenible de l’Eix Besòs

Aquest projecte té per objectiu millorar els indicadors de desigualtat social i urbana als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes , Trinitat Nova, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Maresme-Besòs, amb una població potencialment beneficiària de 114.014 habitants.

La iniciativa planteja donar solució als reptes següents:

 • Reptes econòmics: equilibrar les rendes familiars, reduir la taxa d'atur, generar activitat comercial.
 • Reptes ambientals: crear un espai de qualitat ambiental i patrimonial al Besòs, disminuir l'ús del vehicle privat (17% en el repartiment modal), aconseguir que més empreses revalorin els seus residus.
 • Reptes socials: disminuir el fracàs i l’abandonament escolar, disminuir el nombre de persones en risc d'exclusió social, augmentar el nombre de persones que practiquen esports.
 • Reptes del canvi demogràfic: augmentar el nombre de persones ateses per teleassistència i altres programes, augmentar el nombre de persones connectades a internet.
 • Reptes del canvi climàtic: augmentar la resiliència enfront del canvi climàtic.

Té una durada prevista de quatre anys i es finança a parts iguals entre la UE i l’Ajuntament de Barcelona, amb un pressupost d’inversió total de 30 milions d’euros.

Programa Gestor operatiu Projecte Responsables Pressupost/Subvenció
Crecimiento Sostenible Ministerio Hacienda y Función Pública EDUSI (Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible) Projecte Franja Besòs Ecologia Urbana 30 M € / 15 M €

Conveni RIS3CAT

L’Ajuntament de Barcelona va signar al novembre del 2015 un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per executar operacions dins l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), cofinançades a través del Programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020.

Programa Gestor Operatiu Projecte Responsable Pressupost/Subvenció
PO FEDER Catalunya 2014-2020 Generalitat Conveni RIS3CAT Ajuntament 80 M € / 40 M €

El conveni cofinança diferents activitats enquadrades dins tres programes de treball:

Programa Imports Conveni Subvenció FEDER
1. Ecosistema emprenedor i innovador per al desenvolupament econòmic 35.000.000 € 17.500.000 €
2. Iniciativa ciutats intel·ligents per al desenvolupament dels serveis públics urbans 35.000.000 € 17.500.000 €
3. Compra pública innovadora – Open Challenge 10.000.000 € 5.000.000 €
SUB-TOTAL 80.000.000 € 40.000.000 €

L’Ajuntament de Barcelona treballa per, a través de les seves diferents àrees i mitjans propis, proposar diferents actuacions perquè formin part de l’execució dels Fons Europeus a Catalunya.

Actuacions aprovades/en execució Programa Executor Total
Millora teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona 1 BASA 4.666.816,32 €
Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació 1 BASA 4.293.114,49 €
Digitalització de serveis públics 1 BASA 1.410.055,87 €
Desenvolupament del CityOS de Barcelona 2 IMI 1.028.719,00 €
Serveis d’atenció primària i urgències 2 IMI 1.191.840,97 €
Serveis promoció autonomia personal i gent gran 2 IMI 1.516.895,61 €
Plataforma de Gestió reg intel·ligent 2 EU 310.526,39 €
Nou sistema de telecontrol de Fonts Ornamentals 2 EU 160.330,58 €
SUB-TOTAL APROVAT GENERALITAT     14.578.299,24 €

FONS DE GESTIÓ DIRECTA

UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)

Projecte finançat: B-MINCOME

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea B-MINCOME Drets Socials 6.067.610,51 € / 4.854.088,41 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.
B-MINCOME és el projecte guanyador presentat per l’Ajuntament de Barcelona, liderat per l’Àrea de Drets Socials. Té com a objectiu analitzar com es pot garantir que totes les persones residents a la ciutat disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, i parteix de la premissa que el sistema d’ajuts actual és insuficient per assolir aquesta finalitat.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

Projecte finançat: GBG_AS2C

Programa Gestor operatiu Projectes Responsable Pressupost/Subvenció
Accions Urbanes Innovadores Comissió Europea Refugis Climàtics Escoles Ecologia Urbana 4.997.462,20 € / 3.997.969,76 €

L’Urban Innovative Actions (UIA) facilita espais i recursos a les autoritats urbanes de tot Europa per posar a prova idees innovadores que no s'hagin provat fins al moment per fer front a desafiaments interrelacionats i estudiar com responen aquestes idees davant la complexitat de la vida real. Els projectes han de ser innovadors, d’alta qualitat, dissenyats i desenvolupats amb la participació de les parts interessades, orientats a resultats i transferibles.
El projecte GBG_AS2C abordarà els efectes de la calor de l'illa a la ciutat de Barcelona i prepararà la ciutat per fer front a temperatures cada cop més altes a l'estiu, transformant 10 escoles pilot en refugis climàtics.
Tenint en compte el seu baix grau d'adaptació a la calor, però també la seva distribució espacial a tota la ciutat i el seu gran nivell de penetració dins de les comunitats, les escoles són espais rellevants per adaptar la ciutat al canvi climàtic en benefici de tots. El projecte implementarà un paquet de mesures dissenyat a través d'un procés participatiu, que introduirà blaus (parcs aquàtics), verds (parcs de joc verdosos) i grisos (tradicionals) a les escoles per convertir-los en refugis climàtics, no només per als estudiants, sinó també per als campaments escolars d'estiu i per a tots els ciutadans fora de l'horari escolar, com un lloc d'oci refrescant i ombrejat. Paral·lelament, s'adoptarà un projecte educatiu de canvi climàtic per contribuir a la conscienciació del canvi climàtic, inclosa la participació de nens i professionals de l'escola en el procés d'avaluació de la salut.

Es desenvoluparà en els propers anys, i els socis són:

URBACT

Programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el desenvolupament urbà sostenible i integrat.

HORIZON 2020

Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE.

INTERREG MED

Programa de cooperació interregional al Mediterrani.