Informe COVID-19 d'alteració dels nivells sonors

Carrer sense transit

El 14 de març de 2019, el Govern central va declarar l’estat d’alarma mitjançant el RD 463/2020, per tal de fer front a l’emergència sanitària i prevenir la propagació de la COVID-19. Les mesures associades a la declaració d’aquest estat d’alarma van suposar la limitació dels desplaçaments diaris, i també una limitació en l’obertura al públic de locals i establiments a nivell de tot el territori. Aquesta reducció global de l’activitat ciutadana va suposar també una reducció dels nivells sonors a tota la ciutat.

Amb l’objectiu de copsar aquell canvi i d’estudiar-lo periòdicament, l’Ajuntament de Barcelona va elaborar setmanalment un informe de l’evolució dels nivells sonors a diferents punts de la ciutat representatius del soroll que provenia del trànsit i de l’oci nocturn i aglomeració de persones. A cadascun dels informes hi trobareu la metodologia emprada així com els resultats obtinguts.

Informes: