Informació administrativa

En compliment del que disposa l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic durant el termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, durant els quals els interessats podran presentar al·legacions.

Pressupost 2021 del Consorci de Biblioteques de Barcelona.