Informació administrativa

Convenis i encàrrecs de gestió vigents

En aquest apartat hi trobareu els convenis i encàrrecs de gestió vigents signats pel Consorci de Biblioteques de Barcelona amb altres entitats públiques i privades, i hi podreu consultar, entre d'altres, les dades relatives a l'objecte, l'import, els participants i la vigència.

En aquest apartat hi trobareu la informació relacionada amb adjudicacions i licitacions en curs del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Per a qualsevol altra qüestió contacteu amb cbbcontractacio@bcn.cat

 

El Consorci de Biblioteques de Barcelona, publica trimestralment a la web de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb tot el sector públic municipal, el resum de transferències i subvencions atorgades pel Consorci de Biblioteques de Barcelona.

En aquest apartat hi trobareu la informació relacionada amb adjudicacions i licitacions electròniques en curs del Consorci de Biblioteques de Barcelona. El portal té un servei d'atenció als licitadors que podeu consultar en aquest enllaç.

ANUNCI. Exposició al públic del Compte General 2019

En compliment del que disposa l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic durant el termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, durant els quals i vuit dies més els interessats podran presentar al·legacions.

COMPTE GENERAL. Exposició al públic del Compte General 2019

Comptes anuals de l'exercici 2019 del Consorci de Biblioteques de Barcelona.