Política de desenvolupament de la col•lecció

Biblioteques de Barcelona gestiona i coordina la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat. Els criteris de la gestió integral de la col·lecció es recullen a la Política de desenvolupament de la col·lecció, document que estableix la política de selecció, adquisició, manteniment, difusió i avaluació de les col·leccions. És necessari anar renovant aquestes polítiques i adaptar-les a les necessitats de les persones usuàries, als nous formats apareguts i a les diferents realitats socials i culturals que conviuen a la ciutat.

Les col·leccions han de reflectir un equilibri de suports i de matèries representades, com també l’actualització, la diversitat i la idoneïtat dels continguts basats en el rigor i l’interès general.

La col·lecció de Biblioteques de Barcelona es basa en la idea de col·lecció única de ciutat i de complementarietat dels seus fons a partir de les especialitzacions temàtiques. La seva finalitat és satisfer les necessitats informatives, formatives i de lleure de les persones usuàries, afavorint-ne l’autonomia i la capacitació.

Les polítiques de desenvolupament de la col·lecció s’adrecen al col·lectiu professional, a les persones usuàries de les biblioteques i a la ciutadania en general.

Imatge de  la Política de desenvolupament de la col•lecció