Informació institucional i organitzativa

Òrgans de govern

Els òrgans de govern del Consorci de Biblioteques són:

Organització i funcions

El Consorci de Biblioteques de Barcelona gaudeix de l’autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats.

L’organisme gaudeix de plena capacitat d’obrar i està facultat per a allò definit en l’articulat dels seus estatuts.

Personal

L’article 22 de l’Estatut del Consorci de Biblioteques de Barcelona regula el règim de personal en els termes següents:

El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves finalitats.

Les places de la plantilla i els llocs de treball s’han de crear, definir, modificar i amortitzar de manera objectiva, atenent els principis d’eficàcia, eficiència, qualitat del servei i racionalització dels recursos.

La selecció del personal s’ha de fer d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, seguint les normes legals corresponents.

El nombre, les categories i les funcions s’han de determinar en la plantilla i en la relació de llocs de treball, que ha d’estar constituïda per:

  • El personal laboral propi, que engloba el personal contractat en règim laboral i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
  • El personal adscrit per les administracions participants. Aquest personal s’ha d’integrar en la plantilla del consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

Per al personal amb categoria de bibliotecari/ària, es prenen com a referència les condicions laborals vigents per als treballadors i treballadores de la Diputació de Barcelona.  Per a la resta de personal, el Consorci està adherit al Conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona.

Informació sobre la contractació de personal, tant les ofertes de treball en curs com la informació sobre el desenvolupament i la resolució de convocatòries anteriors. També hi trobareu informació sobre els processos de promoció del personal i el model de competències del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Alts càrrecs

En l’àmbit de l’aplicació de la Llei de transparència, en el Consorci de Biblioteques de Barcelona tenen la consideració d’alt càrrec el/la president/a, el/la vicepresident/a i el/la gerent del Consorci de Biblioteques.

Els càrrecs de president/a i vicepresident/a no són retribuïts.

El càrrec de gerent del Consorci de Biblioteques té una retribució de 84.340,20 €.

El Consorci de Biblioteques de Barcelona no preveu el pagament d’indemnitzacions al personal per cessament de la vinculació.