Desconfinament

La preparació de les instal·lacions comporta actuacions vinculades al manteniment dels edificis, a la neteja i desinfecció, a la protecció individual i col·lectiva de les persones, a la senyalització dels espais habilitats per a prestar servei i a l’adequació dels serveis en aquest context de crisi sanitària.​
Mentre duri aquesta fase les biblioteques estaran tancades.

Les biblioteques que puguin obrir ho faran en horaris especials restringits, adaptats a les actuals circumstàncies, i només oferiran servei de préstec i devolució de documents en les següents condicions:

  • Servei de préstec de documents amb reserva prèvia per part l’usuari a través de mitjans telemàtics o telefònics
  • Devolució dels documents en préstec per part dels usuaris en els espais especialment habilitats

No es podrà accedir lliurement a les instal·lacions.

No s’oferirà servei de préstec interbibliotecari

No es faran duplicats de carnets ni s’admetran pagaments en efectiu.

Els usuaris podran accedir a determinats espais de les biblioteques, preferentment mitjançant cita prèvia, en franges horaris concretes i amb una limitació en el temps màxim d’ús.

El nombre de punts de lectura en cada franja horària es limitarà a la cabuda de cada espai habilitat.

No es podrà accedir directament a la col·lecció documental.

No es podrà fer ús públic dels aparells o dispositius electrònics de la biblioteca (ordinadors, tauletes, màquines d’autopréstec, etc.) mentre no se’n pugui garantir la desinfecció.

En aquesta fase es restablirà la programació cultural i formativa, preferentment amb inscripció prèvia.
La cabuda màxima a les sales estarà limitada a un terç i sempre en nombre inferior a 30 persones, garantint la distància de seguretat de 2 metres.