Preguntes Freqüents de la Taxa de Recollida de Residus generats en docimilis particulars

La taxa de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars és un tribut ambiental que es destina a millorar la recollida seelectiva de les llars. L’Ajuntament de Barcelona és l’administració encarregada de recaptar-la i gestionar-la. Està en vigor des de l’1 de juliol de 2020 i s’inclou a la factura de l’aigua.  Al conjunt de l’àrea metropolitana, 23 dels 36 municipis metropolitans ja l’han aplicat.

En compliment de la Directiva Europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu i el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals, amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva de residus a les llars i contribuir a reduir l’impacte ambiental derivada de la gestió dels residus.

S’inclou en la factura de subministrament d’aigua de cada llar, com a concepte independent. 

Sí, per les persones titulars de contractes de subministrament domiciliari d’aigua potable que es trobin en situació d’exclusió residencial, d’acord amb allò previst a la Llei sempre que:

  • Els serveis municipals competents emetin l’informe acreditatiu de la situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat descrites 
  • L’exempció té efectes des de la data de l’informe dels serveis municipals i és vigent fins que es modifiqui la situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat.

Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum definits en l’ordenança.

Aquests imports són anuals i com la taxa ha entrat en vigor l’1 de juliol, el proper any s’haurà d’abonar la meitat de la quota i serà al següent, el 2022, quan es pagarà la quota sencera. 

Tipus d’habitatge

Quotes (€)

D11

27,65

D12

51,38

D13

87,55

D14

131,46

D21

64,27

D22

104,37

D23

156,65

D24

169,99

D31

68,32

D32

111,01

D33

208,02

D34

216,38

D11

27,65

D12

51,38

D13

87,55

Hi ha bonificacions o reduccions per a persones amb discapacitat reconeguda i per a persones usuàries de Punts verds:

Per grau de discapacitat:

  • S’aplica una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona empadronada en el domicili del contracte del servei subministrament d’aigua que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 75% o un nivell III de grau de dependència.
  • La quota a aplicar per habitatge no pot ser inferior a la corresponent a un consum de fins a 6 metres cúbics al mes del tipus de subministrament contractat.
  • Per obtenir la facturació especial referida cal que alguna de les persones empadronades a l’habitatge sigui titular del contracte del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable i, per tant, tingui la condició de subjecte passiu de la taxa.

Per ús dels Punts verds:

S’aplicaran reduccions de la taxa de recollida de residus de fins el 14% de la quota als ciutadans que facin ús dels punts verds: de zona, de barri o mòbil. Per poder beneficiar-se de les reduccions s’ha de presentar la targeta d’usuari. Com més vegades s’utilitzi el Punt verd, més bonificació s’obté.

Consulteu el mapa dels punts verds.

És una taxa diferent de la de recollida, de caire metropolità. La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) és un tribut ambiental que es destina a la gestió dels residus domèstics i comercials que es generen als municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es destina a la coordinació de les recollides selectives i el tractament dels residus recollits a les plantes de triatge, compostatge i reciclatge (de paper, plàstic, metall i envasos lleugers) i als ecoparcs, on es realitzen els processos necessaris per recuperar-los com a nous recursos o per obtenir-ne energia. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’administració encarregada de recaptar-la i gestionar-la. 

La targeta d’usuari de Punts verds també permet obtenir bonificacions en el pagament d’aquesta taxa. Més informació

A partir de l’1 d’octubre, els serveis d’informació i gestió administrativa de la taxa de residus (municipal) i la taxa de tractaments de residus (metropolitana) s'unificaran en el número de telèfon: 93 217 55 10

Taxa municipal pel servei de recollida de residus generats en els domicilis particulars:

  • Si necessites informació genèrica o estàs en desacord amb la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars pots adreçar-te al telèfon del civisme 900 226 226 o al 010
  • Per temes relacionats amb la gestió administrativa de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars pots trucar al telèfon 93 238 96 03 o enviar un correu a l’adreça electrònica trdbcn@siresa.cat

Taxa metropolitana de tractament de residus:

  • Si necessites informació de la taxa metropolitana de tractament de residus pots trucar al 93 217 55 10 o escriure a l’adreça electrònica tmtr@siresa.cat.